Västra Götalandsregionen

Utmaningar möts med nya initiativ

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 17:19 CET

Många utmaningar väntar NU-sjukvården framöver, tre nya projekt inom utvecklingsarbetet Vård 2010 och en ny utredning kring akutkirurgin ska ge underlag för att möta några av dem.


Vård 2010
Inom utvecklingsarbetet Vård 2010 i NU-sjukvården pågår ett antal projekt med syftet att effektivisera verksamheten. Målet är att i enlighet med intentionerna i den vårdöverenskommelse som tecknas med beställarna, satsa på insatser som på sikt minskar behovet av slutenvård och ökar tillgängligheten till öppenvård. Sedan i höstas pågår sex projekt inom områdena palliativ vård, 24-timmarsvård, samordning av lungmedicin, samordning av VUP/BUP, observationsplatser på akutmottagningarna samt vårdplatsdifferentiering. Nu startar ytterligare tre projekt.


Ambulansdirigering
I ett nära samarbete med primärvården ska ambulansdirigeringen ses över. Genom att prioritera vårdbehov (kallat triagering) redan i ambulansen, kan patienten komma till rätt vårdnivå direkt. En patient med mindre vårdbehov kan då köras till vårdcentralen istället för till akutmottagningen, där de ofta får vänta många timmar, då svårare sjuka eller skadade patienter tas om hand först. Projektet ska också titta på om ambulanspersonal, i samverkan med primärvårdsläkare, kan behandla patienten på plats, alternativt hjälpa till med att boka tid på vårdcentralen. En förutsättning för projektet är att varje ambulans sedan november 2005 är bemannad med en sjuksköterska, vilket ökar möjligheterna till insatser.


Vårdinfektioner
Vårdkomplikationer i form av infektioner som ibland uppstår hos inneliggande patienter, ska reduceras genom ett aktivt förebyggande arbete. I projektet kommer en arbetsmetod för att registrera, analysera, förebygga och följa upp vårdrelaterade infektioner att testas på några kliniker. Målet med projektet är att minska de vårdrelaterade infektionerna hos inneliggande patienter som orsakar personligt lidande och fördröjer tillfrisknandet.


Vägen till diagnos – radiologin
Sedan maj 2005 är NU-sjukvårdens radiologiska kliniker digitaliserade, vilket ger nya möjligheter till samarbete över geografiska gränser. Ett projekt ska nu se över hur verksamheten kan utvecklas för att bättre ta tillvara de möjligheter digitaliseringen ger. Det sker bland annat genom att rutiner dartläggs och samordnas mellan de båda radiologiska klinikerna på Uddevalla sjukhus och Näl. I projektet ingår också att se över möjligheterna att samordna jourerna mellan de båda klinikerna så att mer av läkarnas arbetstid kan användas i den planerade verksamheten och korta väntetiderna.


Utredning kring kirurgin
En alltför stor del av kirurgens resurser krävs för att bemanna de dubbla jourlinjerna på Uddevalla sjukhus och Näl, det menar Bengt Ekelund, verksamhetschef på kirurgkliniken. Det ger undanträngningseffekter på medicinsk utveckling och den planerade vården och försvårar kompetensförsörjningen. Därför har kirurgkliniken i NU-sjukvården tagit initiativet till att se över möjligheterna att samla akutkirurgin. En utredning, som genomförs på sjukhusdirektörens uppdrag, ska beskriva medicinska samband och konsekvenser av vart och ett av följande alternativ:
• Inga förändringar från dagens situation
• Samlad akutkirurgi och tung planerad kirurgi på Uddevalla sjukhus
• Samlad akutkirurgi och tung planerad kirurgi på NälEn samlad bedömning väntas i maj
Utredningen kring akutkirurgin och de första sex projekten som genomförts inom Vård 2010, väntas bli klar om tre månader. Tillsammans ska dessa utredningar beredas i ledningsgruppen för att få en samlad bedömning om NU-sjukvårdens framtida utveckling.

2004 fattade regionfullmäktige beslut om en strategisk utvecklingsplan för hälso- och sjukvården, något som skapade mycket debatt i vårt område. I den pekades Näl ut som det sjukhus där akutsjukvården skulle samlas, medan Uddevalla sjukhus skulle inriktas mot mer planerad vård. Utredningen av kirurgin sker dock fristående från det beslutet. Sjukhusdirektör Sten Axelsson kommenterar:
- Inriktningen i strukturbeslutet ligger fast, med det menar jag en ökad satsning på närsjukvård, en minskning av den akuta vården för att skapa utrymme för mer planerad vård, osv. När det gäller sjukhusens inriktning kan vi däremot känna oss mer fria, den typen av strukturella beslut måste i första hand baseras på patientens behov och medicinska samband så som nu görs inom kirurgin.

Kontaktperson: Sten Axelsson, sjukhusdirektör NU-sjukvården, tfn 0705-64 12 99
Peter Daneryd, medicinsk utvecklingsstrateg, tfn 0705-76 11 22 Bengt Ekelund, verksamhetschef kirurgkliniken, tfn 0705-89 17 05