Justitiedepartementet

Utnämning av ordinarie domare

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 13:31 CET

Regeringen föreslår i en historisk reform att alla ordinarie domartjänster ska kunna sökas av dem som är intresserade. Det särskilda förfarandet för utnämning av de högsta domarna avskaffas. Alla ärenden om anställning av ordinarie domare ska beredas i en fristående statlig nämnd (Domarnämnden). Detta föreslås i en remiss som regeringen i dag beslutat överlämna till Lagrådet.

Domstolarna kan bara klara sina uppgifter om deras oberoende ställning kan garanteras. Före jul beslutades propositionen En reformerad grundlag som innehåller viktiga förslag rörande domstolarnas och domarnas oberoende (bland annat att ingen annan myndighet än domstol ska få bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan domarna). Vidare tillsattes nyligen en utredning som ska ta fram ett förslag till en ny lag om domstolar och domare.

Nu tar regeringen, tillsammans med övriga riksdagspartier, ytterligare ett steg och föreslår en ny lag om utnämning av ordinarie domare. Förslaget innebär en genomgripande reform av domarrekryteringen. Under lång tid har de högsta domarna utnämnts av regeringen utan föregående ansökningsförfarande och utan insyn för allmänheten. De domare som har utnämnts har varit kvalificerade för anställningarna. Öppenhet har dock ett stort egenvärde, särskilt i frågor som rör domstolarna och domarna.

Med den nya lagen blir utnämningsförfarandet helt öppet. Alla domaranställningar - såväl ordförande i Högsta domstolen som rådman i Sundsvalls tingsrätt - ska annonseras ut och de som är intresserade ska få lämna in en skriftlig ansökan. Ansökningarna ska beredas i Domarnämnden som efter en bedömning av de sökandes meriter ska lämna förslag till regeringen på vilken sökande som är bäst lämpad för anställningen.

Lagrådsremissen har tagits fram i samråd med företrädare för riksdagspartierna.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Måns Wigén
Kansliråd
08-405 40 53