Acando

Utnyttjande av personaloptioner

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 08:18 CET

Acandos personaloptionsprogram 2006/2009, som antogs av den ordinarie bolagsstämman 2006 och som ger ca 40 anställda i ledande ställning inom koncernen en möjlighet att förvärva nytecknade aktier av serie B, till ett lösenpris av 6,00 kronor per aktie under perioden 27 april 2009 - 30 juni 2010 är i sin utnyttjandefas.  

Till följd av utnyttjande av tilldelade personaloptioner har Acandos aktiekapital under december 2009 ökat från 99 284 011 kronor till 99 357 882,25 kronor motsvarande 59 097 nya aktier, vilket motsvarar lika många röster. Den ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 73 871,25 kronor som motsvarar aktieteckningen registrerades av Bolagsverket den 3 december 2009. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 79 486 305, varav 75 846 315 av serie B och 3 639 990 av serie A. Antalet röster i bolaget uppgår till 112 246 215 efter aktieteckningen.  

Acando har per den 3 december 2009 3 518 036 aktier av serie B i egen ägo av det totala antalet aktier i bolaget.

Efter denna periods utnyttjande återstår 146 256 personaloptioner att utnyttjas inom ramen för programmet.

Redogörelse för personaloptionsprogrammet 2006/2009 finns i Acandos årsredovisning för år 2008, sidan 42 not 9.


För mer information vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef, Acando, +46 8 699 7000.


Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,6 miljarder kronor och har ca 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena; Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se