Riksrevisionen

Utred statens roll vid oljekatastrofer

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 13:28 CET

Det är oklart vilket ansvar staten har i samband med sanering av olja som förstör stränderna efter oljeolyckor. Statens roll kan behöva stärkas, anser Riksrevisionens styrelse som i går beslutade om en framställning till riksdagen.

Risken för oljeolyckor till havs har ökat under senare år. Den olja som når land efter en olycka ska tas om hand av de kommuner som drabbas. Staten ska ge stöd till kommunerna och utöva tillsyn i förebyggande syfte. En granskningsrapport från Riksrevisionen har visat att de statliga insatserna är bristfälliga och att ansvaret för oljesaneringen – dvs. det skede i oljebekämpningen som följer efter den akuta fasen i olycksarbetet – i Sverige inte är reglerat. Styrelsen anser att regleringen av oljeskyddsarbetet behöver ses över och föreslår att riksdagen begär en sådan översyn av regeringen. Syftet bör vara att undersöka om den statliga tillsynen av kommunernas oljeberedskap bör utvidgas samt överväga om en statlig myndighet – Räddningsverket eller den berörda länsstyrelsen – bör ges rätt att under vissa omständigheter ta över ansvaret för oljesanering av stränderna vid stora oljeolyckor som rör flera kommuner.

Med anledning av Riksrevisionen rapport om de statliga bolagens årsredovisningar föreslår styrelsen att riksdagen begär att regeringen förtydligar de statliga bolagens samhällsuppdrag och förbättrar återrapporteringen till riksdagen om de statliga bolagens verksamhet. Dessutom överlämnar styrelsen en redogörelse till riksdagen om regeringens styrning av Naturvårdsverket. Där framförs kritik mot att Naturvårdsverkets arbete med att genomföra miljöpolitiken i praktiken trängs undan av uppgiften att ge stöd till regeringen med att utforma ny politik.

Fakta
Riksrevisionens styrelse har initiativrätt gentemot riksdagen genom att den beslutar om framställningar och redogörelser till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskningsrapporter och revisions¬berättelser. Framställningar innehåller förslag i motsats till redogörelser.

Styrelsens framställningar och redogörelser finns på www.riksdagen.se under följande beteckningar
• 2005/06:RRS 19 Riksrevisionens styrelses framställning angående statliga bolags årsredovisningar
• 2005/06:RRS 21 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens insatser för att säkerställa en god kommunal beredskap för oljekatastrofer
• 2005/06:RRS 23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket

Riksrevisionens rapporter finns på www.riksrevisionen.se

Kontaktpersoner:
Sören Lekberg (s), ordförande, mobil 070 574 5110
Eva Flyborg (fp), vice ordförande, mobil 070 531 1734

Presskontakt:
Kicki Uggla, 08 5171 40 84 eller mobil 0734 45 20 84