Justitiedepartementet

Utredning föreslår att ett oberoende institut för utvärdering av urban politik inrättas

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 10:59 CEST

Utredaren Helene Lahti Edmark lämnar idag på regeringens uppdrag förslag till ett långsiktigt nationellt utvärderingsprogram. Syftet med förslaget är att fortlöpande tillvarata kunskaper från arbetet med storstadspolitiska insatser i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden. I delbetänkandet Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal? Förslag till nationellt utvärderingsprogram (SOU 2004:79) föreslår hon att ett oberoende institut med en tvärpolitisk och tvärsektoriell inriktning på utvärdering av urban politik inrättas.

Institutet ska säkra en långsiktig struktur för att granska och utvärdera gjorda erfarenheter och bidra till en systematiserad uppbyggnad av kunskap kring det urbana politikområdet. Genom att vara sektorsövergripande (arbete, skola, osv.) och ha en tvärvetenskaplig grund och inriktning ska institutet bidra till att vidareutveckla storstadspolitiken. Institutet ska fungera som bas för spridande av kunskaper och erfarenheter i kontakt med intressenter på flera olika nivåer; från lokal till internationell nivå.

För att säkra en bred förankring föreslås att en styrelse bildas med representanter för stat, kommun, forskare och övriga intressenter. I den senare gruppen ingår boende och andra som kan anses tillföra viktiga perspektiv. För att säkerställa att institutet håller en hög kvalitet i sitt arbete föreslår utredningen att det kopplas till ett befintligt institut eller lärosäten. Ett institut enligt utredarens förslag har en inledande personalkostnad på ca 7-11 miljoner kronor per år.

- Institutet vilar på tre principer, en bred förankring, en bred kompetens och långsiktighet. En bred förankring för att frågorna som utvärderas ska uppfattas som angelägna, en bred kompetens för att utvärdering ska ske ur olika perspektiv och långsiktighet för att institutet ska kunna granska och utvärdera det storstadspolitiska utvecklingsarbetet över tid till nytta för både praktik och forskning, säger Helene Lahti Edmark.Kontakt:
Utredare
Helene Lahti Edmark
070-63 66 738

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Mer information om regeringens storstadspolitik (http://front.regeringen.se/sb/d/1483/a/13371)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2004:79 Allt ljus på storstadspolikens lokala utvecklingsavtal? Förslag till nationellt utvärderingsprogram (http://front.regeringen.se/sb/d/138/a/27679)

-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Utredningar och kommittéer (http://front.regeringen.se/sb/d/2461)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Storstadsdelegationen (http://www.storstad.gov.se)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Asyl, migration, integration och minoriteter
Statsråd: Mona Sahlin
http://www.regeringen.se/sb/d/4162/a/27715

Namn på din prenumeration: Departement
Prenumeration utifrån: Departement
E-post skickas: Omedelbart
Prenumerationen skickas till: nyheter@newsdesk.se