Finansdepartementet

Utredning föreslår att Skatteverket ska beräkna vinster och förluster vid försäljningar av värdepapper

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 13:44 CEST


Aktiekontrolluppgiftsutredningens förslag Aktiekontrolluppgiftsutredningen har utarbetat ett förslag som innebär att banker och värdepappersbolag m.fl. ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om de förhållanden som är nödvändiga att känna till för att kunna göra en vinstberäkning vid försäljning av värdepapper. Skatteverket ska spara uppgifterna i ett register. Vid en försäljning av t.ex. aktier ska Skatteverket med hjälp av uppgifterna beräkna den vinst eller förlust som har uppkommit. Skatteverket ska också förtrycka vinsten eller förlusten på deklarationsblanketten. På en specifikation till självdeklarationen ska Skatteverket redovisa hur vinstberäkningen har gått till.

I dag lämnas det kontrolluppgift om ersättningen vid försäljning av värdepapper. För att Skatteverket ska kunna göra en vinstberäkning är det nödvändigt att uppgifter även lämnas om de utgifter för anskaffning av värdepapperet som säljaren har haft. Kontrolluppgifter måste därför lämnas om köp av värdepapper. Kontrolluppgifter måste också lämnas om ett flertal andra fall, t.ex. om aktier som har förvärvats vid en ny- eller fondemission samt om uppdelning, sammanläggning och omvandling av aktier. Utredningen har föreslagit att bankerna, värdepappersbolagen och VPC ska lämna sådana kontrolluppgifter.

Om ett värdepapper har förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning ska enligt utredningens förslag den fysiska person som har förvärvat värdepapperet lämna uppgifter om förvärvet till Skatteverket. Likaså ska fysiska personer och dödsbon som har överlåtit eller utskiftat värdepapper med anledning av arv, testamente, gåva eller bodelning lämna uppgifter om detta.

Från och med den dag då det föreslagna systemet med en utökad kontrolluppgiftsskyldighet börjar tillämpas kommer Skatteverket att få in de uppgifter som behövs för att kunna göra vinstberäkningar vid försäljningar av värdepapper. Beträffande värdepapper som en person redan äger vid den tidpunkt då systemet börjar tillämpas kommer det dock att saknas nödvändiga uppgifter. Utredningen har funnit att det inte är lämpligt att Skatteverket vid vinstberäkningarna använder sig av schablonmässigt bestämda anskaffningsutgifter för dessa värdepapper. Det kommer därför att ta en relativt lång tid innan det föreslagna systemet där Skatteverket gör vinstberäkningar kan börja fungera beträffande flertalet aktieförsäljningar. När det gäller andra typer av värdepapper än aktier kommer dock systemet i många fall att få ett snabbare genomslag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.


Bakgrund
Under de senaste decennierna har antalet personer i Sverige som äger aktier och andra värdepapper ökat kraftigt. Många av dem som har sålt aktier gör fel då de ska redovisa affärerna i sina självdeklarationer. Detta beror bl.a. på att reglerna för beskattning vid försäljning av värdepapper är komplicerade. Felen medför i vissa fall att de som har sålt aktier får betala för lite skatt, i andra fall att de får betala för mycket. Mot denna bakgrund har Aktiekontrolluppgiftsutredningen haft i uppdrag att utforma bestämmelser som gör det möjligt att med hjälp av kontrolluppgifter beräkna vinster och förluster vid fysiska personers och dödsbons försäljning av aktier och andra värdepapper.

Utredningens uppdrag har i första hand varit att undersöka om det kan införas en skyldighet för bankerna och andra privata aktörer på finansmarknaden att lämna kontrolluppgifter om vinster och förluster vid försäljningar av värdepapper. Med ett sådant system skulle vinstberäkningarna således göras av de privata aktörerna, inte av Skatteverket. Utredningen har emellertid funnit att det skulle vara förenat med alltför stora svårigheter att införa ett kontrolluppgiftslämnande som innebär att de privata aktörerna ska göra vinstberäkningar. Denna bedömning beror bl.a. på att det finns en risk att ett stort antal kontrolluppgifter skulle bli felaktiga.

Vid en sådan bedömning har utredningen haft i uppdrag att lämna förslag till en utökad kontrolluppgiftsskyldighet som dels innebär att uppgiftsskyldigheten för deklaranterna förenklas, dels medför att Skatteverket kan erhålla korrekta uppgifter om anskaffningsutgifter för värdepapper. Det förslag som utredningen har lämnat är i enlighet med detta uppdrag.Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare hos Pär Nuder
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Hases Per Sjöblom
Utredare
0152-461 51
070-621 85 26
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2006:35 Värdepapper och kontrolluppgifter (http://www.regeringen.se/sb/d/6191/a/61366)