Finansdepartementet

Utredning föreslår mer enhetliga skattesatser för moms

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:59 CET

Finansdepartementet
Mervärdesskattesatsutredningen

Mer enhetliga mervärdesskattesatser föreslås i mervärdesskattesatsutredningens slutbetänkande SOU 2006:90 På väg mot en enhetlig mervärdesskatt, som idag har överlämnats till finansminister Anders Borg.

Utredningens uppdrag har varit att se över de nedsättningar som finns inom momsområdet och som avser bl.a. kultur, idrott, transporter och livsmedel. De problem kopplade till avgränsningsfrågor och konkurrensneutralitet som utredningen analyserat är betydande och löses bäst genom att en enhetlig momssats återinförs, konstaterade utredningen redan i delbetänkande i juni 2005 (SOU 2005:57).

Därmed kan den generella momssatsen sänkas med flera procentenheter, vilket är till fördel för det stora flertalet företag och verksamheter. Dessutom medför det minskade kostnader för administration och fullgörande samt förbättrar svenska företags konkurrenskraft i förhållande till EU, där den allmänna momsnivån ligger lägre. Förekomst av reducerade skattesatser innebär att momsen som finansieringskälla för de offentliga utgifterna successivt urholkas, genom att olika särintressen vinner gehör för sina krav på sänkta skattesatser.

Eftersom nedsatt momssats utnyttjats för att bidra till uppfyllande av mål inom vissa politikområden, t.ex. kultur, krävs det dock i vissa fall ställningstagande till om och i så fall hur en enhetlig moms behöver kompenseras genom åtgärder utanför momssystemet. Detta behöver preciseras och undersökas närmare innan en enhetlig mervärdesskatt kan införas för alla berörda områden. I det slutbetänkande som nu lämnats föreslås dock vissa åtgärder på vägen mot en enhetlig mervärdesskatt.

Reducerad moms för livsmedel till 12 procent infördes 1996 i syfte att särskilt stödja låginkomsthushåll och barnfamiljer, eftersom dessa antagits använda en större del av sin budget till inköp av livsmedel. Däremot var inte avsikten att påverka konsumtionen av livsmedel eller stödja livsmedelsbranschen. I dagsläget motsvarar nedsättningen av matmomsen drygt 18 miljarder kronor per år.

Utredningens analys har visat att matmomsen inte fungerar väl som stöd till hushåll med låga inkomster och barnfamiljer. Ensamstående med barn får endast 4 procent och ensamstående pensionärer knappt 10 procent av den totala nedsättningen medan hushållen med de allra högsta inkomsterna (decilgrupp 10) får drygt 15 procent. Skillnaderna mellan hur mycket olika hushåll lägger ner på inköp av mat håller på att jämnas ut, samtidigt som matinköpen svarar för en minskande andel av hushållens totala budget.

Utredningens förslag är att den reducerade matmomsen slopas i utbyte mot en lägre generell moms på 22,9 procent. På så sätt blir de flesta varor och tjänster som hushållen använder billigare. Därmed erhålls också konkurrensneutrala momsregler i förhållande till restaurangerna, som betalar full moms på mat som serveras. Barnfamiljer och pensionärer kan, exempelvis genom mindre åtgärder inom bostadsbidragssystemen kompenseras för de begränsade fördelningseffekter som skulle uppkomma.

Utredningen föreslår vidare bl.a. vissa momsändringar inom kulturområdet. Skattefriheten för utövande konstnärers framförande slopas och skattesatsen bestäms till 6 procent. Samtidigt blir ingående moms avdragsgill. Momsen vid konstnärers försäljning av konstverk samt vid import av konstverk ändras från 12 till 6 procent. Åtgärderna förenklar tillämpningen och innebär mer enhetliga regler inom området.

Mer information om utredningen lämnas på utredningens webbplats http://www.sou.gov.se/momssatser/


Kontakt:
Lennart Hamberg (ordf.)
08- 617 62 04

Maria Bergendahl-Gerholm (sekr.)
08-405 15 17

Lars Mattisson (sekr.)
08-405 15 28
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2006:90 På väg mot en enhetlig mervärdesskatt (http://www.regeringen.se/sb/d/6191/a/71786)-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Mervärdesskattesatsutredningens webbplats (http://www.sou.gov.se/momssatser/)