Riksdagen

Utredning föreslår ny lag om riksdagsledamöternas ekonomiska register

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:42 CEST

På riksdagsstyrelsens uppdrag har justitierådet Per Virdesten sett över lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Utredningen överlämnar i dag sitt betänkande: Registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen (2005/06:URF4) till riksdagen.

Utredningen föreslår att registreringen ska regleras i en ny lag. Enligt denna ska vissa uppgifter antecknas i registret av riksdagsförvaltningen utan medverkan av riksdagsledamöterna. Dessa uppgifter hämtas direkt från andra register hos VPC, Skatteverket och Bolagsverket. Detta gäller uppgifter om dels innehav av finansiella instrument (aktier i avstämningsbolag m.m.), dels innehav av andra delägarrätter i juridiska personer som t.ex. andelar i investeringsfonder (aktiefonder), dels styrelseuppdrag i bland annat aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, dels uppdrag som revisor i aktiebolag.

Utöver de uppgifter som förs in i registret av riksdagsförvaltningen ska varje ledamot själv till registret anmäla sådana övriga uppgifter om åtaganden och ekonomiska intressen som enligt ledamotens bedömning omfattas av ett befogat allmänt intresse.

För att bland annat bättre uppnå syftet med registret anser utredningen att övervägande skäl talar för att registreringen, som i dag är frivillig, görs obligatorisk för samtliga ledamöter.

Utredningen kommer även med förslag till hur den praktiska hanteringen av registret kan förenklas och hur informationen till ledamöterna om registret kan förbättras.

För närmare information kontakta
Per Virdesten, utredare, telefon 08-617 64 56, mobil 070-300 24 48, eller
Thomas Ordeberg, utredningssekreterare, telefon 08-786 65 15, mobil 070-662 51 86

Läs utredningen Registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen, 2005/06:URF4, (pdf, 285 kbyte)
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____5581.aspx

Beställ den tryckta utredningen
Tryckeriexpeditionen, telefon 08-786 58 10, e-post: ordermottagningen@riksdagen.se, fax 08-786 61 76


Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48