Mittstråket

Utredning föreslår nytt trafikupplägg i Jämtland och Västernorrland

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 10:32 CET

Idag presenteras en ny stationslägesanalys med förslag till trafikeringsupplägg för Mittstråket som sträcker sig mellan Sundsvall – Trondheim. Utredningen är tänkt att vara ett stöd för Trafikverket, Regionerna, Kollektivtrafikmyndigheterna och kommunerna i deras arbete med att utveckla och investera i infrastruktur och trafikering.

Utredningen har genomförts av Trivector på uppdrag av samverkansprojektet Mittstråket och föreslår förändringar av tåg- och busstrafiken längs stråket. Rekommendationen är en systematisering av tågtrafiken och färre busslinjer som trafikeras mer likvärdigt med takttrafik, det vill säga trafiken avgår från en plats på samma tidpunkt, och knutpunkter där tåg och buss möter varandra. Det beräknas ge stora resandeökningar till måttliga kostnader. Utredningen visar också på behovet av ytterligareinvesteringar i järnvägen som nya stationer och tågstopp, fler mötesstationer och ny järnvägsdragning mellan Sundsvall och Stöde.

”Genom att ansvariga aktörer får ökad kunskap om stråket och visa på nyttan av samverkan hoppas vi uppnå kortare restider och ett ökat resande med tåg och buss. Rapporten visar att det är möjligt om framtida beslut om investeringar i infrastruktur tas med hänsyn till optimala stationslägen och planerad trafikering. Utöver infrastrukturinvesteringar krävs ett synkroniserat, långsiktigt trafikeringsupplägg som inkluderar både buss och tåg i hela stråket – oavsett lands, läns- eller kommungräns.” Christin Borg, projektledare Mittstråket

Rapporten visar bland annat:

Nuläge i Mittstråket

 • Mittstråket mellan Sundsvall - Trondheim har ett relativt bra resandeunderlag och en för kollektivtrafik gynnsam befolkningskoncentration.
 • Arbetspendlingen i Västernorrlands och Jämtlands län sker i huvudsak inom respektive län. Pendlingen över länsgränsen och riksgränsen är begränsad.
 • Den regionala tågtrafiken är bra, men turutbudet är i underkant. I Synnerhet väster om Östersund.
 • Det är bristande samordning mellan tåg- och busstrafiken i stråket, vilket gäller såväl tidtabellerna som taxan/biljettpriserna.
 • Kollektivtrafikens marknadsandel är låg; endast var tionde resa företas med tåg eller buss.
 • Busstrafiken utmed Mittstråket är anpassad för skola och befintliga resenärer, men är komplex och har därför svårt att attrahera nya resenärer.

  Stationslägen och trafikering i framtiden

 • I några orter finns skäl att pröva nya stationer. Det gäller Vattjom, där tåguppehåll är intressanta på lång sikt. Utbyggnaden av stationen bör samordnas med ny mötesstation i Vattjom och därför genomföras i samband med ombyggd bana mellan Stödje och Vattjom. Utredning för ny bansträckning genomförs under 2018 av Trafikverket, inom ramen för projekt Mittstråket.
 • I några mindre orter föreslås ett slopande av stationerna. Det gäller Erikslund i Västernorrlands län och Stavre i Jämtlands län.
 • Det trafikupplägg som föreslås är takttrafik (alla avgångar från en plats på samma minut) med knutpunkter, där tåg och bussar möts.
 • Den bastrafik som föreslås innebär tåg i varannantimmestrafik samt förtätning till timmestrafik i högtrafiktid.

” Rapporten är intressant och har gett oss en ny kunskap. För att kunna förverkliga detta behöver ytterligare analyser och utredningar göras för att klargöra och lösa specifika detaljer, ex vis kring Näldens station. Det krävs också att vi som är ansvariga för infrastruktur och trafikering i respektive län, kommun och myndighet efter stråket är överens. Utvecklingen av banan och trafiken är ett långsiktigt arbete som kommer att behöva bedrivas genom att såväl strategiska som operativa beslut fattade av förtroendevalda och tjänstemän inom en rad olika organisationer och nivåer”. Ruth Eriksson, Kollektivtrafikstrateg, Region Jämtland/Härjedalen

”Att vända på ordningen och att investera i infrastruktur utifrån kollektivtrafikens behov-och inte tvärtom, tilltalar oss som kollektivtrafikmyndighet.” Erik Hedlund, Trafikchef, Din Tur Västernorrland

”Förslaget på trafikering med takttidtabeller är intressant och skulle kunna fungera på sikt. Det skulle också passa bra i vår tidsplanering då vi tittar på att utöka fordonsparken med fler tåg i Norrtågssystemet.”Olle Tiderman, Teknisk chef, Norrtåg AB

Se rapporten som helhet bifogat som PDF.

För frågor om projektet och rapporten kontakta

Christin Borg, projektledare Mittstråket

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

www.mittstraket.se