Miljödepartementet

Utredning om allmännyttans ställning och villkor

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 11:13 CEST

Regeringen har idag beslutat om kommittédirektiv för att se över de villkor och förutsättningar som gäller för allmännyttiga och kommunala bostadsföretag. Till särskild utredare har regeringen utsett Michaël Koch, som idag är ordförande i Arbetsdomstolen.

- Tillgången till goda bostäder till rimliga priser är en fråga om rättvisa och om valfrihet. Allmännyttan är vår gemensamma egendom och dess ställning är av största vikt för ekonomiskt svaga grupper, inte minst för ungdomar och många äldre i samhället, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

Utredaren skall undersöka vilka förändringar som kan vara nödvändiga i de lagar och förordningar som direkt styr villkoren för hyresmarknaden i allmänhet och för de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagen i synnerhet. En viktig fråga är om olika delar av regelverken behöver förstärkas för att syftet med lagstiftningen lättare skall kunna uppnås.
En central fråga är hur man för dessa företag kan formulera någon form av långsiktig självkostnadsprincip som kan tillämpas på ett konsekvent sätt. En annan viktig utgångspunkt är att hyressättningssystemet även fortsättningsvis innehåller en spärr mot oskäliga hyror och garantier för ett reellt besittningsskydd.

Utredaren skall även se över lagen om allmännyttiga bostadsföretag, inte minst frågan om hur tillståndsplikten tillämpats.

Utredaren skall också se över utrymmet för att inom EU-medlemskapets ramar bedriva en nationell bostadspolitik, särskilt skall villkoren och förutsättningarna för de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens analyseras.

Eventuella förslag skall utformas med hänsyn till intresset att slå vakt om kärnan i den svenska bostadspolitiken, inklusive grunderna för allmännyttans och de kommunala bostadsföretagens roll.

Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 maj 2007.


Kontakt:
Stefan Engström
Pressekreterare
08-405 13 44
070-551 90 74
stefan.engstrom@sustainable.ministry.se

K A Stefan Svensson
Ämnesråd
08-4051674