Näringsdepartementet

Utredning om en översyn av konkurrenslagen överlämnas till näringsministern

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:45 CET

Utredningen om en översyn av konkurrenslagen (N 2004:19) lämnar i dag sitt betänkande En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) till näringsminister Maud Olofsson. Sten Heckscher, president i Kammarrätten i Stockholm, har varit särskild utredare. Utredningens uppdrag har framför allt varit att:

- se över konkurrenslagens struktur och överskådlighet
- öka effektiviteten i det rättsliga förfarandet på konkurrensområdet
- föreslå regler som tydligare än i dag utvisar att speciellt kännbara konkurrensskadeavgifter skall fastställas i särskilt allvarliga fall
- överväga frågan om kriminalisering

I syfte att skapa en mer överskådlig och lättillgänglig konkurrenslag föreslår utredningen en helt ny konkurrenslag.

När det gäller att effektivisera förfarandet hos Konkurrensverket och i domstol föreslår utredningen bl.a. följande konkreta åtgärder:
- Konkurrensverket skall självt få besluta om konkurrensskadeavgift i ärenden som inte är tvistiga. I sådana fall skall verket utforma ett utkast till beslut som blir rättsligt bindande om det godtas av det berörda företaget (avgiftsföreläggande).
- I princip samtliga av Stockholms tingsrätts avgöranden i konkurrensärenden och konkurrensmål som får överklagas till Marknadsdomstolen skall underkastas krav på prövningstillstånd.
- Det införs en fakultativ möjlighet för domstolarna att samtidigt behandla mål om skadestånd på konkurrensrättslig grund med mål om konkurrensskadeavgift.
- Reglerna om rättegångskostnader ändras så att rättegångsbalkens regler för tvistemål blir tillämpliga i ärenden och mål enligt konkurrenslagen. Det betyder att huvudregeln blir att den part som vinner målet har rätt till ersättning för rättegångskostnader. Dessutom införs i lagen en särskild regel som innebär att, i de fall ett skadeståndsmål handläggs gemensamt med ett mål om konkurrensskadeavgift, dels den som för talan om skadestånd skall svara endast för den sär¬skilda kostnad som denne har orsakat, dels Konkurrensverket inte skall svara för sådan kostnad.

I övrigt föreslår utredningen bl.a. att nya, mer preciserade regler om vilka omständigheter som skall beaktas vid bestämmande av konkurrensskadeavgiftens storlek införs i konkurrenslagen. Syftet är främst att underlätta för parterna och domstolarna att identifiera överträdelser som är särskilt skadliga från konkurrenssynpunkt och som förtjänar höga avgifter.

Utredningen har vidare funnit att de skäl som talar mot en kriminalisering på konkurrensrättens område är starkare än de skäl som talar för en sådan reform. Som ett alternativ till straff föreslår utredningen i stället att sanktionsmöjligheterna för vissa allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna utökas med bestämmelser om näringsförbud.


Kontakt:
Ann-Charlotte Bragsjö, ann-charlotte.bragsjo@industry.ministry.se
08-405 29 56

Johan Rosén,
johan.rosen@industry.ministry.se
08-405 52 14


Kent Ladvall,
kent.ladvall@industry.ministry.se
08-405 37 82