Utbildningsdepartementet

Utredning om konsekvenserna av ett avskaffande av lärarundantaget

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 11:44 CEST

En ökad kommersialisering av forskningsresultat kan vara betydelsefull för tillväxten. Det är viktigt att skapa drivkrafter för alla aktörer i innovationssystemet från idé till produkt. En stor del av den svenska forskningen sker vid landets universitet och högskolor. Det s. k. lärarundantaget innebär att lärare och forskare vid lärosätena själva äger rätten att exploatera de forskningsresultat de tagit fram. Lärarundantaget har tjänat oss väl under lång tid men för att förbättra möjligheterna till att forskningsresultat ska komma till nytta kan det behövas förändringar.

Regeringen har mot den bakgrunden beslutat att en utredare ska klarlägga behovet och konsekvenserna av ett avskaffande av lärarundantaget i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Ett avskaffande av lärarundantaget skulle innebära att rätten till lärares uppfinningar följer vad som gäller för andra arbetstagare, dvs. att högskolan såsom arbetsgivare ges rätt att förvärva rätten till lärares uppfinningar och att läraren får rätt till skälig ersättning.

Utredaren ska pröva skyldigheten för universitet och högskolor att stödja kommersialisering av forskningsresultat och om lärosätenas samverkansuppgift behöver förtydligas. Utredaren ska även överväga att införa en skyldighet för lärare att anmäla uppfinningar till sin arbetsgivare.

Utredaren ska också utreda behovet av utvidgad sekretess för uppgifter inom forskning. Utredaren ska göra en avvägning mellan insyns- och sekretessintresset för att analysera vilka konkreta konsekvenser olika regleringar av sekretess för uppgifter inom forskning kan få. Utredaren ska särskilt belysa hur förslagen i denna del påverkar villkoren för svenska universitets och högskolors deltagande i EU:s forskningsprogram. Vidare ska utredaren belysa behovet av sekretess i samband med forskningsansökningar hos berörda forskningsfinansiärer.
Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 mars 2005.


Kontakt:
David Samuelsson
Planeringschef
08-405 18 23
070-543 27 39