Uppsala kommun

Utredning om kultur- och fritidsverksamhet för unga är klar

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 14:35 CET

Uppsala kommun har utrett kultur- och fritidsverksamheten för unga i centrala Uppsala. Resultatet presenteras i en rapport som lämnas till kulturnämnden måndag 19 mars för beslut om fortsatta åtgärder.

– Alla som är unga i Uppsala ska ha förutsättningar att växa som människa, utveckla sina kreativa sidor och bidra till samhällsutvecklingen. Därför har kulturnämnden gett i uppdrag att se över de befintliga verksamheterna och lokalerna som finns för unga i centrala Uppsala och föreslå hur de kan utvecklas, säger Peter Gustavsson (S), ordförande kulturnämnden.

Idag finns det fyra verksamheter med öppen kultur- och fritidsverksamhet i centrala Uppsala, helt eller delvis finansierade av kulturnämnden. De är Café Genomfarten, Grand, Leoparden och Ungdomens Hus. Verksamheterna har olika karaktär, syften och förutsättningar men gemensamt är att de lockar ungdomar från hela kommunen. De fyra verksamheterna har alla varit involverade i utredningen.

För att ta reda på vad unga 13–25 år vill ha för verksamhet i centrala Uppsala har utredarna intervjuat ungdomar som besöker verksamheterna och gjort en enkät som har vänt sig till alla unga i målgruppen. 322 ungdomar svarade på enkäten, både besökare i verksamheten och andra. De faktorer som ungdomarna i ungdomsenkäten uppger som viktigast för att kunna och vilja delta i verksamhet handlar om att verksamheten ska vara en plats och ett sammanhang som är välkomnande. Allra viktigast är enligt ungdomarna att miljön är mysig och trygg, har bra öppettider samt billigt och gott fika. Knappt häften av ungdomarna anger att det är viktigt att kunna utöva kultur i lokalerna. Utredarna konstaterar därmed att den sociala funktionen är viktig. Ett annat viktigt perspektiv är målsättningen att nå alla ungdomar och att arbeta aktivt för att nå underrepresenterade grupper.

En fråga som utredningen lyfter är hur kommunen väljer att finansiera verksamheten genom bidrag och lokalsubventioner. Medskicket är att se över modellen och hitta en transparens i bidrag och möjlighet att nyttja lokaler.

Utredarna menar att det finns fördelar både med decentraliserad lösning med flera kultur- och fritidsverksamheter som idag och med ett centralt större ungdomskulturhus. En lösning är också en kombination av de två med både mindre ställen och ett centralt ungdomskulturhus. Dock är verksamhetens identitet och sociala funktion viktig.

Kulturnämnden tar emot utredningen och ger sedan kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder gällande kultur- och fritidsverksamhet för unga i centrala Uppsala.

– Utredningen ger oss förtroendevalda en bra utgångspunkt för den fortsatta processen med att utveckla kultur- och fritidsverksamheten för unga. Jag ser fram emot att fortsätta dialogen med unga kommuninvånare och med de olika verksamheterna, säger Peter Gustavsson (S), ordförande kulturnämnden.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande kulturnämnden
Telefon:
070-638 10 75
E-post:
peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Runa Krehla, strateg barns och ungas fria tid
Telefon: 018-727 17 59
E-post: runa.krehla@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
070-821 68 50