Justitiedepartementet

Utredning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 12:37 CET

Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över mottagandet av asylsökande ensamkommande barn.

I juli 2006 övergick ansvaret för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn från staten till kommunerna för att barnen skulle omfattas av samma sociala omvårdnadssystem som svenska barn. Sedan reformen genomfördes har antalet ensamkommande asylsökande barn ökat från beräknade 400 per år 2006 till 2393 barn år 2010.

Under hela tiden har kommunerna på ett ansvarsfullt sätt ökat sitt mottagande, men trots detta är platsbristen fortsatt mycket allvarlig. Trots alla insatser som har gjorts saknas fortfarande cirka 2000 platser, varav 500-600 för asylsökande ensamkommande barn. Idag finns drygt 2000 platser varav drygt 600 för asylsökande ensamkommande barn.

Platsbristen gör att många unga fastnar i kommunala transitboenden i kommuner där Migrationsverket har enheter på vilka ensamkommande barn kan söka asyl.  Det finns nio sådana kommuner men de flesta av barnen kommer till Malmö, Mölndal, Solna och Sigtuna. Under det senaste året har det handlat om runt 500 asylsökande ensamkommande barn som fått vänta i 100 dagar i transitboende. Detta skapar dåliga förutsättningar för mottagande av barnet och lägger ett oproportionerligt ansvar på de fyra stora ankomstkommunerna. Det är dessutom mycket kostsamt.

Därför tillsätter regeringen idag en utredning med uppdraget att föreslå utökade möjligheter för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn även till kommuner som inte har överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. Utgångspunkten är dock fortfarande att anvisningar ska ske efter frivilliga överenskommelser så långt det är möjligt. Utredningen ska ledas av Göran Ewerlöf, hovrättslagman i Svea Hovrätt.

Parallellt med utredningen kommer en översyn att genomföras av ersättningssystemet för kommunernas mottagande av ensamkommande barn. Syftet är att förenkla ersättningssystemet och göra det mer förutsebart för kommunerna. Översynen kommer att ledas av Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län.


Kontakt:
Linda Norberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
070-226 09 04