Miljödepartementet

Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor M2009:01

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 15:55 CET

En myndighet för havs- och vattenmiljö

En ny miljömyndighet för havs- och vattenmiljöfrågor föreslås ta över flertalet av Fiskeriverkets uppgifter, liksom den verksamhet som Naturvårdsverket har inom området hav och vatten. Den nya myndigheten ska också samordna länsstyrelsernas regionala arbete med vattenförvaltning och olika EU-direktiv inom området.

En viktig uppgift för den nya myndigheten blir att åstadkomma ett samlat genomförande av EU:s marina direktiv och ramdirektiv för vatten, Helcoms aktionsplan för Östersjön och tre av de av riksdagen antagna miljömålen. Fiskbestånden har en funktionellt viktig roll i havs- och sötvattensekosystemen och det är därför angeläget att frågor om reglering och kontroll av fisket ingår i den nya myndigheten.

- För att nå regeringens mål att etablera en effektiv och samlad svensk havs- och vattenmiljöförvaltning krävs att den nya myndigheten får den bredd som utredningen föreslagit, säger utredaren Marie Hafström.

Den nya myndigheten föreslås ta över ansvaret för flertalet uppgifter som Naturvårdsverket idag har som rör havs- och vattenmiljön. För att hålla ihop miljöarbetet mellan land och vatten måste den nya myndigheten och Naturvårdsverket ha ett nära samarbete. Den nya myndigheten föreslås också ta över det mesta av Fiskeriverkets ansvar för fiskeriförvaltning. Frågor som rör stöd till och utveckling av fiskerinäringen föreslås dock inte ingå i den nya myndigheten.

Eftersom det mesta arbetet med att skydda och förbättra havs- och vattenmiljön sker regionalt och lokalt kommer det att krävas ett nära samarbete mellan den nya myndigheten och länsstyrelserna. Länsstyrelsernas vattenmyndigheter föreslås inte ingå i den nya myndigheten. Det kommer även att krävas nära samarbete med en rad andra myndigheter.

- Den nya miljömyndigheten blir med mina förslag en kraftfull aktör i arbetet med att förbättra miljön i hav och inlandsvatten, säger Marie Hafström. En viktig förutsättning är dock att myndigheten ges den bredd och de befogenheter som krävs för att komma till rätta med övergödning, sviktande fiskbestånd och utsläpp av kemikalier.Kontakt:
Marie Hafström
Särskild utredare
070-855 34 41


Thomas Nilsson
Huvudsekreterare
08-405 82 87
070-629 88 12