Socialdepartementet

Utredningen om en vårdöverenskommelse om missbrukarvården

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 11:46 CEST

Behandlingsgaranti för personer med tungt missbruk föreslås i nytt betänkande

Utredningen om en vårdöverenskommelse om missbrukarvården föreslår bland annat att kommuner ska kunna få statsbidrag för att införa och tillämpa lokala behandlingsgarantier om längsta väntetid till ett första samtal med socialtjänsten och till en individuell vårdplan.

Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson tillsatte i november 2004 generaldirektör Kerstin Wigzell som särskild utredare med uppdrag att föreslå en överenskommelse mellan staten och kommunerna som preciserar vad kommunerna ska göra för att få del av ett riktat statsbidrag på sammanlagt 350 miljoner kronor för år 2006 och 2007. Utredaren överlämnar 4 oktober sitt betänkande "Personer med tungt missbruk - stimulans till bättre vård och behandling (SOU 2005:82)" till ministern.

En central utgångspunkt i betänkandet är att tidsbegränsade statsbidrag till drift av nya verksamheter tidigare visat sig vara kontraproduktiva därför att verksamheterna oftast lagts ned när statsbidraget upphör. Risken är också stor att organisationens behov och inte individernas styr hur statsbidraget används samt att de nya verksamheterna ofta bedrivs inom en projektstruktur istället för som reguljär verksamhet med större möjlighet att få genomslag och överleva. Därför föreslås att medel ur detta statsbidrag bara ska beviljas till utveckling av arbetssätt och arbetsorganisation.

Utredaren utgår från tre faktorer som bedöms ha avgörande betydelse för att utveckla en missbrukarvård med god kvalitet - kunskap om vilka insatser som ger resultat, samordnade insatser från berörda myndigheter och organisationer, särskilt måste socialtjänsten och landstingets beroendevård/psykiatri arbeta integrerat, samt att principen om "individen i centrum" blir styrande för hur missbrukarvården organiseras och utförs.

Med dessa faktorer som grund föreslår utredaren att kommunerna ska kunna söka statsbidrag för att

· organisera en specialiserad missbruksenhet inom kommunen alternativt organisera en gemensam missbruksenhet med andra kommuner för att uppnå effektivare handläggning och högre kompetens,
· organisera lokala öppenvårdsmottagningar tillsammans med landstingets specialiserade beroendevård/psykiatri för integrerade och samtidiga insatser för målgruppen,
· införa och tillämpa lokala behandlingsgarantier med riktmärke att en person med tungt missbruk som ansöker om vård och behandling ska få ett första samtal inom 2-3 dagar och en individuell vårdplan inom cirka 4 veckor,
· införa, använda och följa upp individuella vårdplaner som bygger på en systematisk behovsbedömning med vetenskapligt utprövade metoder.

Statsbidraget föreslås fördelas mellan länsstyrelserna i förhållande till befolkningsandel samt vårdtyngd vad avser tungt missbruk. Länsstyrelserna föreslås få ansvar för att regionalt fördela statsbidraget till enskilda kommuner och Socialstyrelser bör övergripande samordna den statliga satsningen för att underlätta en enhetlig hantering i enlighet med befintlig kunskap och relevant forskning.

- Jag tror att förslagen/överenskommelsen kan innebära en verklig stimulans till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk. Jag tror till exempel att kommunala behandlingsgarantier kan leda till bättre tillgänglighet genom att det blir snabbare och enklare att få vård och behandling när viljan till förändring finns. Men en förutsättning för framgång är att kommunerna får rimlig tid på sig för konkreta diskussioner och förberedelser om hur statsbidraget kan användas på bästa sätt i målgruppens intresse. All erfarenhet visar att det kräver tid och eftertanke för att införa nya metoder och arbetssätt om det ska få fäste i organisationen, överleva och bli framgångsrika, säger utredaren Kerstin Wigzell.


Kontakt:
Kerstin Wigzell
Utredare
0708-23 82 11


Leif Jacobson
Sekreterare
0733-62 68 90