Försvarsdepartementet

Utredningen om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning lämnar sitt slutbetänkande

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 15:03 CET

Utredningen om Försvarsmaktens framtida personalförsörjning har i dag överlämnat sitt slutbetänkande ”Personalförsörjningen i ett reformerat försvar” (SOU 2010:86) till försvarsminister Sten Tolgfors. Utredningen har varit enig i sina ställningstaganden och inga särskilda yttranden har avgetts.

Utredningen har haft uppdraget att se över och föreslå de åtgärder som behövs för att kunna anpassa Försvarsmaktens personalförsörjning till nya uppgifter och behov. Utgångspunkten har varit att gruppbefäl, soldater och sjömän ska anställas tidsbegränsat samt att en större del av dessa endast ska tjänstgöra tidvis.

För att på ett samlat och avgränsat sätt hantera de särskilda anställningsformer m.m. som krävs för gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem föreslår utredningen en särskild lag. I vissa delar kommer lagen även att gälla för reservofficerare.

I lagen föreslås bland annat att gruppbefäl, soldater och sjömän ska anställas genom längre tidsbegränsade anställningar i upp till åtta år sammanhängande med möjlighet att förnya ytterligare viss tid. Dessa anställningar ska inte kunna övergå i tillsvidareanställningar. Vidare föreslås att specialistofficerare även fortsättningsvis ska vara tillsvidareanställda, bland annat för att harmonisera med övriga yrkes- och reservofficerare.

Ett stor del av framtidens gruppbefäl, soldater och sjömän kommer enbart att tjänstgöra i Försvarsmakten i samband med insatser och övningar. Dessa personer kommer att ha en civil huvudsaklig sysselsättning parallellt med anställningen i Försvarsmakten. Utredningen föreslår därför rätt till ledighet och skydd för den civila anställningen samt rätt till anstånd med att påbörja studier och rätt till studieuppehåll för tjänstgöring i Försvarsmakten.

Arbetsförmedlingen kommer att vara en viktig samarbetspartner för Försvarsmakten i de kommande rekryteringarna. Arbetsförmedlingen ska dock inte få anvisa anställningar i Försvarsmakten som innebär internationell arbetsskyldighet.

En bred förankring i samhället och likvärdiga kunskaper om totalförsvaret i hela landet är viktigt. För att ge goda förutsättningar för detta föreslås att ett ämne som behandlar detta införs i gymnasieskolan.

I och med att gruppbefäl, soldater och sjömän inte kommer anställas tills vidare ökar behovet av att tjänstgöringen ger ett civilt meritvärde. Utredningen lämnar förslag på processer och funktioner för detta.

Utredningen gör bedömningen att kostnaderna för utredningens förslag kommer att rymmas inom gällande budgetramar för Försvarsmakten. Utredningen noterar att det är svårt att beräkna de sammantagna omställningskostnaderna i en sådan förändring som Försvarsmakten nu genomgår.


KONTAKT

Särskild utredare:
Thomas Rolén
08-561 690 00

Utredningssekreterare
Hanna Kristiansson
08-405 20 26
070-452 07 89

Utredningssekreterare
Anna Sandahl
08-405 27 62
076-131 27 62