Landstinget Halland

Utredningen om primärvården i Halmstad klar

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 14:54 CEST

Ersättningssystemet och hög kostnadsutveckling är orsaken till de ekonomiska problemen för primärvården i Halmstad.

Det visar den konsultrapport om primärvården i Halmstad som landstingsledningen beställde i början av april. Utredningen föranleddes av att prognosen för primärvården i Halmstad då visat sig vara 8 miljoner kronor sämre än vad man tidigare trott.

Utredarna har intervjuat representanter för primärvårdens ledning, förtroendevalda på olika nivåer, tjänstemän på landstingets kansli och vårdgivare både inom landstinget och i privat regi. Man har också analyserat statistik över besöksfrekvens, väntetider, arbetsbelastning och ekonomiskt utfall från de senaste åren. Utredarna har tittat på verksamheten ur olika synvinklar för att få en bild av omhändertagande, kvalitet i vården och organisationens effektivitet.

Visar på viktiga samband
Syftet med utredningen var att genomlysa verksamheten och komma med förslag till hur ekonomi i balans kan uppnås. Utredarna redovisar flera förslag till åtgärder som kan användas var för sig eller tillsammans.

- Det här är en mycket väl genomarbetad granskning som tydliggör många intressanta och viktiga samband, säger landstingsdirektör Mona Boström. Vi kommer att kunna använda metoden för att analysera verksamheten i hela Halland.

- En första analys som jag gör av rapporten är att alla som levererar vård måste få betalt för det man gör, inte för det man inte gör, menar Mona Boström. Det prövade systemet med listning av patienter och fritt vårdval ger dubbla kostnader.

För lite "morot" i systemet
I verksamheterna har utredarna mött uppfattningen att primärvården i Halmstad, jämfört med andra primärvårdsförvaltningar i länet, är missgynnad ekonomiskt vid tilldelningen av resurser från fullmäktige. Detta är inte sant, slår utredningen fast.

Utredarna konstaterar att Halmstads ersättningssystem till vårdgivarna, med en hög ersättning för varje listad individ, inte ger tillräckligt stor morot för vårdcentralen att ta emot många patienter och därmed få ner väntetiderna. Utredningen visar att köerna inte har kortats i primärvården i Halmstad trots att extra pengar har tillförts under senare år. Väl medvetna om att man inte bara kan räkna antal besök och därigenom visa om man erbjuder en god vård, redovisar utredarna mycket intressant information. De pekar bland annat på att det är stora skillnader mellan vårdcentralerna och hur stor del av "sina patienter" de tar hand om.

Oönskade ekonomiska effekter
Utredningen överlämnades på tisdagen till landstingsdirektör Mona Boström. Den sprids nu till berörda, och utredarna har idag muntligen informerat förtroendevalda i Primärvården Halmstad samt primärvårdens ledningsgrupp.

- Primärvården i Halmstad införde listnings- och områdesansvar för att sätta patientens valmöjlighet i fokus och öka tillgängligheten, vilket är ett önskemål från fullmäktige. Det har nu visat sig att det prövade systemet har oönskade ekonomiska konsekvenser, och detta måste rättas till. Vilka åtgärder som ska vidtas måste diskuteras. Det är viktigt att Halmstadborna även i framtiden kan känna sig trygga med den vård som primärvården erbjuder, och att de ska kunna välja vårdgivare, säger Mona Boström.

Förändrat arbetssätt nödvändigt
Utredningen pekar på att en orsak till obalansen i ekonomin är att det varit en alltför hög kostnadsutveckling i verksamheten under 2003.

- Oavsett vilket ekonomiskt styrsystem primärvården ska ha framgent visar den här granskningen att vårdproducenter, både inom landstinget och utanför, måste vara beredda att ändra sättet man jobbar på. De exempel på god tillgänglighet och effektivitet som finns i utredningen kan användas som ett riktmärke för verksamheten.

Nu ska de ansvariga i Primärvården i Halmstad analysera de förslag till åtgärder som läggs fram i rapporten. Målsättningen är att vidta de åtgärder som är de bästa för att få balans i ekonomin och en god vård till Halmstadborna. Innan beslut tas om åtgärder, sker samråd med landstingsledningen kommande vecka. Förslag till åtgärdsbeslut bedöms kunna presenteras första veckan i juni.


Utredningen är gjord av Ledningsbolaget, ett dotterbolag till Praktikertjänst.

För mer information:

Landstingsdirektör Mona Boström, tel: 070-353 48 96