Miljödepartementet

Utredningen om radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 20:27 CET

Kontaktpersoner
Svante Bodin
Särskild utredare
070-590 05 68

John-Christer Lindhé
Sekreterare
08-405 23 92
08-729 72 46

Producentansvar för radioaktivt avfall
Utredning om radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet (IKA) föreslår ett nytt nationellt system för hanteringen av alla slags IKA. Producentansvar och ”förorenaren betalar” är vägledande principer.

IKA-utredningens ensamutredare Svante Bodin har idag överlämnat sitt betänkande - Radioaktivt avfall i säkra händer - till miljöministern. Här är utredningens viktigaste slutsatser i kort sammanfattning.

Finansiering via statlig avfallsfond

Utredningen föreslår ett finansieringssystem för hantering av IKA som liknar det system som byggts upp för kärnkraftens avfall - kärnavfallsfonden. Om en konsument köper en produkt som innehåller en strålkälla bör kostnaden för den framtida avfallshanteringen bakas in i inköpspriset och förskottsinbetalas till en statlig fond. På så sätt är hanteringen säkrad för lång tid även om importören eller tillverkaren skulle gå i konkurs.

Utredningens lagförslag avses träda i kraft den 13 augusti 2005, samtidigt med ett EU-direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter.

Tre avfallskategorier tas om hand

· Produktavfall innefattar hushållsprodukter och produkter och enskilda strålkällor som används i forskning, industri och sjukhus. Den största mängden är kasserade radioaktiva brandvarnare från hushållen. För produktavfall är det lätt att identifiera vilket företag som importerar eller tillverkar produkten och sedan marknadsför den i Sverige. Dessa producenter betalar till fonden.

· Verksamhetsavfall kommer huvudsakligen från industriprocesser som anrikat radioaktiva ämnen som förekommer i naturen som en oönskad biprodukt i processen. Det gäller till exempel pappersmassaindustrier. Många av dessa industrier är tillståndspliktiga enligt miljöbalken, så denna tillståndsprocedur kan kompletteras med villkor för hur även det radioaktiva avfallet ska tas omhand och hur betalningen till avfallsfonden ska skötas.


· Övrigt avfall omfattar bland annat avfall utan känd ägare, som till exempel övergivna strålkällor eller radioaktiva rester som upptäcks i metallskrot. Denna kategori är betydligt mindre än de två andra, men ska ändå omfattas av det föreslagna finansieringssystemet. Det ska inte kosta något för den som hittar radioaktivt avfall på villovägar att lämna detta för omhändertagande.

Aktuella länkar till utredningen:
http://miljo.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm

http://www.sou.gov.se/ikautredningen/