Justitiedepartementet

Utredningen om transporter av frihetsberövade personer

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 11:15 CET

Regeringens särskilde utredare lagmannen Stefan Strömberg har i dag överlämnat sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av verksamheten med transporter av frihetsberövade personer, däribland personer som är föremål för kriminalvård eller tvångsvård och personer som ska avvisas eller utvisas från Sverige. Uppdraget har också bestått i att förbättra framförallt Polisens möjlighet att inhämta information i samband med handräckning.

Utredningen lämnar organisatoriska och rättsliga förslag på en rad områden. Syftet är att de tillsammans ska bilda en tydlig och heltäckande reglering som skapar förutsättningar för en rättssäker och effektiv transportverksamhet. De viktigaste slutsatserna innebär i korthet följande.
- Kriminalvården ska, genom sin transporttjänst, även i framtiden utföra transporter av frihetsberövade åt andra myndigheter och få ett tydligt ansvar för sådana transporter. Kriminalvårdens förutsättningar att bedriva transportverksamhet förbättras genom bland annat intern samordning och bättre planeringsförutsättningar. Kriminalvården ges möjlighet att förordna väktare från ett auktoriserat bevakningsföretag att utföra transporter av frihetsberövade. Transportverksamheten ska även fortsättningsvis finansieras genom anslag.
- Ökad samverkan ska ske mellan berörda myndigheter, varvid bland annat lokaliseringsfrågor och användning av videokonferensutrustning uppmärksammas.
- Lagstöd skapas för de transporter som Kriminalvården utför åt andra myndigheter och för att Kriminalvården ska kunna begära handräckning av Polisen. Regleringen av transporter i samband med internationellt straffrättsligt samarbete görs mer heltäckande och enhetlig.
- Tillämpningen av handräckningsinstitutet stramas upp, bland annat genom att det i bestämmelser om handräckning anges under vilka förutsättningar biträde får begäras samt uppställs krav på den beställande myndighetens medverkan. Polisen och Kriminalvården får bättre förutsättningar att i samband med handräckning bemöta och i övrigt hantera personer med särskilda behov.
- Polisen och Kriminalvården får bättre tillgång till information i samband med handräckning.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Lagmannen Stefan Strömberg
Ordförande
031-701 13 50
070-363 28 28


Hovrättsassessorn Karin Kjellgren
Sekreterare
08-405 90 32