Socialdepartementet

Utredningsförslag: Ändrade bestämmelser för matavgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 10:52 CET

Matavgiftsutredningen har idag överlämnat betänkandet Avgift för matservice inom äldre- och handikappomsorgen (SOU 2006:24) till vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Utredningens uppdrag var att föreslå hur avgifter för den färdiglagade maten som tillhandahålls personer som har hemtjänst eller är bosatta i särskilt boende ska kunna hanteras på ett enklare och mer enhetligt sätt.

Förutom livsmedelskostnader ingår i dag även produktion (inköp, tillagning och förpackning) av den färdiglagade maten i avgiften som kommunerna tar ut av den enskilde. För dessa produktionsinsatser föreslår utredningen att begreppet matservice införs. Utredningen föreslår att kommunerna blir skyldiga att sänka avgiften för matservice när kostnaden tillsammans med avgift för hemtjänst m.m. blir så hög att den inkräktar på omsorgstagarens förbehållsbelopp, det belopp man ska få behålla för normala levnadskostnader.

Idag har ca 259 000 personer hemtjänst eller är bosatta i särskilt boende. Merparten är äldre personer, ca 237 000, och av dessa betalar ungefär hälften avgift för mat som tillhandahålls genom kommunens försorg. Det kan skilja avsevärt mellan kommunerna i avgifter för den färdiglagade maten.


Kontakt:
Helena Starup
Utredare
070-732 54 81

Emma Mesán
Sekreterare
040-661 67 40

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2006:24 Avgift för matservice inom äldre- och handikappomsorgen (http://www.regeringen.se/sb/d/6150/a/59669)