Hyresgästföreningen

Utredningsförslagen om stärkt ställning för hyresgäster steg i rätt riktning

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2017 16:09 CEST

Idag lämnade utredningen Stärkt ställning för hyresgäster över sina förslag till regeringen och justitieminister Morgan Johansson.

-Det är glädjande att utredningen så tydligt betonar vikten av hyresgästinflytande inte minst vid ombyggnad, säger Susanna Skogsberg, Hyresgästföreningens förbundsjurist som också har suttit med som expert i utredningen.

Utredningens uppdrag var att överväga vissa frågor gällande bland annat ägande och förvaltning av hyreshus, hyresgästernas inflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten och förändringar av privatuthyrningslagen.

Utredningen föreslår en rad steg för att stärka hyresgästers ställning vid framför allt ombyggnad. Det är förändringar som Hyresgästföreningen har arbetat för i flera år.

-Det är positivt att utredningen betonar att hyresgästinflytande vid ombyggnader är mycket viktigt och bland annat pekar på Boverkets rapport ”Boinflytande i praktiken” där man anger flera skäl till att ge hyresgästerna ett större inflytande än det som är lagstiftat idag, säger Susanna Skogsberg.

-Det kan finnas intressekonflikter mellan hyresgäster och hyresvärdar. Då måste lagen balansera intressena och säkerställa att hyresgästerna får ett verkligt inflytande även när hyresvärden inte vill erbjuda något sådant.

Lagstiftaren har sedan länge sett hyreslagstiftningen som en skyddslagstiftning och utredningen menar att det är viktigt att slå vakt om hyresgästernas trygghet även när lägenheten rustas upp.

Idag ska hyresvärden informera hyresgästerna skriftligt. Nu föreslås att det i lagtext ska anges vad meddelandet ska innehålla, t ex uppgift om åtgärder, hyresgästernas grad av inflytande, tidsplan, möjlighet till alternativt boende, hyresnivåer om de redan är förhandlade och vad som gäller om hyresgästen inte godkänner åtgärderna.

-När hyresgästerna inte lämnat sitt godkännande till åtgärder som en hyresvärd vill genomföra kan hyresnämnden idag pröva om tillstånd ska lämnas. Denna regel blir kvar i det nya förslaget, däremot ska hyresgästernas intressen väga tyngre jämfört med idag. Detta uttrycks genom att hyresvärden precis som i nuvarande lagstiftning ska ha beaktansvärda skäl för att genomföra åtgärderna, men förslaget innebär att åtgärderna också ska vara skäliga för hyresgästerna. Det är en tydlig förbättring för hyresgästernas del, säger Susanna Skogsberg.

-Förhoppningsvis kommer detta även leda till flersamråd i samband med ombyggnader. Det kommer också innebära att det blir möjligt med fler nivåer av höjningar vid stora hyreshöjningar.

I betänkandet anges att det bör erbjudas flera nivåer av ombyggnader av bostaden att välja på om hyreshöjningen beräknas bli 25 procent. Om den blir över 50 procent ska man erbjuda flera nivåer av ombyggnader och därmed även olika nivåer av hyreshöjningar. Hyresnämnden ska beakta detta när man fattar beslut om tillstånd för ombyggnationen, i de fall hyresgästerna inte har lämnat sitt godkännande.

-Hyresgäster har idag en väldigt utsatt situation vid ombyggnader. Hyreshöjningar på upp till 60 procent är inte ovanligt och alldeles för många hyresgäster tvingas lämna sina hem för att de inte har råd att bo kvar efter en ombyggnad. Med denna förändring kommer sannolikt fler hyresgäster kunna bo kvar i sina hem, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

-Hyresgästföreningen har länge efterlyst lagförändringar. Men enbart förändrad lagstiftning är inte tillräckligt. Det gäller framför allt att parterna på bostadshyresmarknaden samarbetar i lagstiftningens anda och att staten kompletterar lagstiftningen med möjlighet till skattefria underhållsfonder och hållbarhets-ROT, säger Marie Linder.

Ett annat område där det föreslås förändringar är privatuthyrningslagen. Där föreslår utredningen att lagen upphävs men att vissa regler behålls och förs in i hyreslagen.

Det handlar till exempel om rätten för en uthyrare att ta ut en kostnadsbaserad hyra, att återbetalning av för hög hyra kan ske retroaktivt ett år och att privatpersoner får möjlighet att hyra ut upp till två lägenheter till kostnadsbaserad hyra.

-Det är märkligt att reglerna om kostnadsbaserad hyra blir kvar. Detta trots att till exempel Boverket visat att antalet uthyrningar inte ökat i någon större omfattning och att hyror för både bostadsrätter och hyresrätter i andrahand har ökat stort, säger Susanna Skogsberg.

-Att det finns två regelverk för andrahandsuthyrning gör det komplicerat att veta vad som faktiskt gäller vid andrahandsuthyrning.Den tydligaste principen för hyressättning vore i stället att bruksvärdeshyra gällde vid andrahandsupplåtelser, oavsett upplåtelseform. En sådan regel skulle vara både transparant och lätt att förstå, säger Susanna Skogsberg.

För mer information kontakta

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Susanna Skogsberg förbundsjurist Hyresgästföreningen 070-633 02 63

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.