Mjölby kommun

Utredningsuppdrag inom flera verksamheter

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:52 CET

På kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari beslutade politikerna om utredningsuppdrag inom olika verksamhetsområden. En del av uppdragen beslutades redan i november 2006 men nu har nya uppdrag lagts till som avslogs av den förra majoriteten.

Ett av uppdragen, att ta fram anbudsunderlag för alternativ drift av Lundbybadet, återremitterades och tas upp igen på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari.

Vattenverkstans framtid

Utredningsuppdraget har sin grund i att arbetsmarknadsenheten anser att Vattenverkstan inte ger tillräckligt många arbetstillfällen för att passa in i arbetsmarknadsenhetens organisation. För närvarande pågår ett EU-projekt kopplat till Vattenverkstan och projektet löper ut den 30 juni 2007.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som från januari 2007 är nämnd för arbetsmarknadsenheten, får i uppdrag att genomföra utredningen som ska vara klar senast den 28 februari.

Sjunningsfält i Mjölby

Här handlar utredningsuppdraget om att lägga förslag till direktiv för planering för Sjunningsfält i Mjölby, inklusive flyttning av skyttebanor. Byggnadskontoret ska arbeta fram förslag till direktiv som kommunstyrelsen tar ställning till senare.

Placering av förskolor i Mjölby och Mantorp

Kommunens ekonomiska långtidsplan innehåller en ny förskola i Mantorp (budgeterat 2008 och 2009) och en ny förskola i Mjölby (budgeterat 2009).

Förskole- och skolnämnden får i uppdrag att i samråd med tekniska kontoret utreda när byggstart är möjlig i de olika alternativen. Utredningen ska vara klar senast den 30 april.

Anbudsunderlag för alternativ drift av Lundbybadet

Detta utredningsuppdrag beslutade politikerna att återremittera till kommunledningskontoret för mindre justeringar och tas upp igen på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 21 februari.

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen i augusti 2003 ska den kommunala verksamhetsdriften begränsas till tre år inom vilken en utvärdering ska göras för ett beslut om fortsatt kommunal drift eller annan driftform. Utvärderingen ska även innefatta den tekniska driften av Lundbybadet för eventuell alternativ driftsform.

Kommunstyrelsen har givit kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att beskriva hur utvärdering av verksamhetsdriften ska göras och att utse en oberoende utredare för utvärderingen. Utredaren ska även lämna förslag till utveckling av verksamhetsdriften.

Tekniska kontoret får i uppdrag att utvärdera den tekniska driften av Lundbybadet för eventuell alternativ driftsform.

Utvärderingarna ska vara klara senast den 31 december.

Campingplats på Väderkvarnsbacken

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med tekniska kontoret utreda möjligheterna för en campingplats på Väderkvarnsbacken i Skänninge. Utredningen ska vara klar senast den 31 december.

Väderstads badanläggning

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med tekniska kontoret utreda möjligheterna att öppna Väderstads badanläggning, samt utreda möjligheten att lokala aktörer eller organisationer driver anläggningen. Utredningen ska vara klar senast den 30 april.

Försäljning av anläggningen i Skogssjön

Tekniska kontoret får i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsnämnden utreda möjligheterna till försäljning av anläggningen i Skogssjön. Utredningen ska vara klar senast den 31 maj.

Fortsatt köksutredning

Tekniska kontoret har med hjälp av en konsult genomfört en köks- och kostutredning. Tekniska kontoret har därefter efterfrågat direktiv för fortsatt utredning som nu ges av kommunstyrelsen där två alternativ bör beskrivas, dels ett alternativ där tillagningsköken reduceras från 35 till cirka 5-10 (tekniska kontorets beskrivning), dels ett alternativ där endast de minsta köken mönstras ut.

Tekniska kontoret får i uppdrag att med dessa direktiv genomföra den fortsatta utredningen som ska vara klar senast den 30 juni.

Egen upphandlingsenhet

Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samråd med Inköpssamverkan i Motala utreda konsekvenserna av att ha en egen upphandlingsenhet i Mjölby kommun. Utredningen bör vara klar den 30 mars. (Inköpssamverkan handlägger upphandlings- och inköpsfrågor för kommunerna Mjölby, Boxholm, Motala, Vadstena, Ydre och Ödeshög.)