Statistiska centralbyrån, SCB

Utrikeshandeln fortsatt svag

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 10:04 CEST

Export och import av varor, januari-juni 2003, i löpande priser:
Utrikeshandeln fortsatt svag

Utrikeshandeln med varor har i stort sett inte vuxit alls de senaste två åren. Både exporten och importen var oförändrade under andra kvartalet jämfört med i fjol. Exporten till Tyskland och USA vände ändå uppåt igen under andra kvartalet.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-juni i år till 411 miljarder kronor. Det är en ökning med endast 1 procent jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt ökade varuimporten med 4 procent till 336 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 75 miljarder kronor. Under motsvarande tid förra året uppgick handelsnettot till 81 miljarder kronor.

Exporten ökade under första kvartalet i år med 3 procent medan den var oförändrad under andra kvartalet. Importen som ökade med 7 procent första kvartalet var även den oförändrad under andra kvartalet, jämfört med samma tid ifjol. Ökningarna under första kvartalet berodde främst på höjda energivarupriser under Irakkonflikten.

Den svenska utrikeshandeln vände nedåt i maj 2001. Sedan dess har handeln i stort sätt inte vuxit alls, i värde räknat.
Exporten till Tyskland har satt fart igen

Sveriges varuhandel med övriga EU-länder ökar långsamt. Exporten till EU ökade under första halvåret med 2 procent och importen därifrån med 3 procent.

Exporten till Tyskland verkar dock ha tagit fart igen. Under andra kvartalet i år ökade exporten dit med hela 7 procent efter en uppgång med endast 1 procent under första kvartalet. För hela mätperioden januari-juni blev uppgången 4 procent. Samtidigt ökade importen från Tyskland med 3 procent.

Exporten till euroländerna som utgör ca 40 procent av den svenska varuexporten ökade med 3 procent under första halvåret i år. Importen från dessa länder ökade samma tid med 4 procent och utgör ca 50 procent av den svenska varuimporten.

Den kraftiga ökningen i handeln med övriga Europa under första kvartalet i år har avtagit. Effekten av de höga energivarupriserna, som gjorde sig gällande då, håller nu på att klinga av. Exporten till dessa länder ökade under första halvåret med 4 procent och importen därifrån med 14 procent.

Exporten till de blivande EU-länderna ökade med 7 procent och importen därifrån med 17 procent.
Varuhandeln med USA minskade under perioden: exporten med 2 procent och importen med 15 procent i värde. Under andra kvartalet ökade dock exporten med 3 procent efter en minskning med 8 procent under första kvartalet. Detta trots att den svenska kronan stärktes gentemot den amerikanska dollarn under hela mätperioden januari-juni 2003.
Exporten till Asien minskade med 5 procent medan importen från denna region ökade med 11 procent.

Export och import för viktiga varuområden
Den svenska exporten av skogsvaror minskade under januari-juni i år med 1 procent, varav trävaror (-1 procent) och papper (+1 procent). Exporten av mineralvaror var oförändrad samma tid, därav järn och stål (+5 procent). Kemivaruexporten ökade med 5 procent, varav läkemedel (+10 procent). Exporten av energivaror, mestadels bestående av oljeprodukter, ökade med 16 procent. Exporten av verkstadsvaror var oförändrad, därav maskiner (+2 procent), elektrovaror, inklusive telekom (-7 procent) och vägfordon (+11 procent). Av övriga varor ökade exporten med 3 procent, däribland livsmedel (+2 procent).

Importen av skogsvaror ökade under perioden med 7 procent. Importen av mineralvaror ökade med 5 procent, därav järn och stål (+19 procent). Importen av kemivaror ökade med 4 procent, varav läkemedel (+6 procent). Energivaruimporten ökade samtidigt med 28 procent, varav råolja (+6 procent). Importen av verkstadsvaror var oförändrad, därav maskiner (oförändrad), elektrovaror, inklusive telekom (-7 procent) och vägfordon (+17 procent). Importen av övriga varor ökade med 1 procent, däribland livsmedel (+2 procent) och tekovaror inklusive skor (-1 procent).

Mer information:
* Statistiska meddelanden serie HA22
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som beräknas finnas på SCB: s webbplats www.scb.se 2003-09-10.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Utrikeshandel
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-10-09 kl. 10.00.