Riksdagen

Utrikesutskottet kräver konkreta åtgärder för att förbättra relationerna till den muslimska världen

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 14:39 CET

Riksdagens utrikesutskott presenterar i dag sitt betänkande om Sveriges och EU:s relation till den muslimska världen. Utskottet vill bidra till att undanröja problem och missförstånd och föreslår en rad konkreta åtgärder för att förbättra relationerna till den muslimska världen i EU:s närområden.Utskottet anser att det är av yttersta vikt att öka förståelsen och bygga broar mellan kulturerna i väst och den muslimska världen. Fördomsfulla beskrivningar av muslimer och människor i väst försvårar den dialog som behövs för att utveckla relationerna.– Media kan öka förståelsen men också bidra till att förstärka fördomar och schablonbilder. Yttrandefriheten är central för demokratin men med den följer också ett ansvar att inte förnedra och kränka religiösa anhängare, påpekar utskottet. Ömsesidig respekt och tolerans är universella värden vi alla gemensamt bör slå vakt om.Offensiv utrikespolitik för demokratisk utveckling

Utskottet vill dessutom framhålla att religionen ska kunna påverka politiken men det är oacceptabelt att med hänvisning till religion ursäkta avsteg från demokrati och mänskliga rättigheter.– Väst bör genom en offensiv utrikespolitik bidra till demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att stödja de progressiva krafter i den muslimska världen som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. En progressiv och modern tolkning av islam är förenlig med demokrati, säger utskottet.Samtidigt fördömer utskottet extrem islamism och våldsamma metoder och understryker att Sverige måste arbeta för att stärka kvinnors ställning i arabvärlden och stödja det civila samhället.Flera tillkännagivanden från utskottet

Mot bakgrund av den studie som en särskild arbetsgrupp inom utskottet genomfört vill utskottet bland annat tillkännage följande:

* Regeringen bör utarbeta en samlad svensk strategi för alla politikområden gentemot den muslimska världen i EU:s närområde. Det bör särskilt uppmärksammas i strategin behovet av samlade insatser för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i regionen.
* Regeringen bör ta fasta på att religionen har en central roll i den muslimska världen vid utformningen av den så kallade MENA-strategin, som är en strategi för utvecklingssamarbetet med länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Strategin bör innefatta insatser för att främja den religiösa och kulturella dialogen.
* Regeringen bör stärka Sveriges dialogskapande institutioner, som till exempel Svenska Institutet i Alexandria, och Sveriges diplomatiska representation i den muslimska världen.
* Riksdagen bör försöka påverka andra länder att i större utsträckning prioritera arbetet i Europa-Medelhavs-partnerskapets parlamentariska församling, EMPA.
* Riksdagen bör också bidra till en dialog om demokrati med den muslimska världen i EU:s grannskapsområde.Israel-Palestinakonflikten

Utskottet anser att Israel-Palestina-konflikten försvårar en utveckling av relationen mellan väst och den muslimska världen. Utskottet välkomnar därför att Israel dragit sig tillbaka från Gaza under förutsättning att det utgör ett första steg mot ett slut på ockupationen av de palestinska områdena.Utskottet anser att Hamas måste öppna för ett erkännande av Israels rätt att existera och upphöra med vålds- och terroristhandlingar. En ny regering måste dessutom respektera ingångna avtal, menar utskottet.Den demokratiska utvecklingen i Irak

Utskottet anser att det internationella samfundet måste fortsätta att stödja demokratiutvecklingen i Irak och att den USA-ledda militära närvaron successivt måste avvecklas för att relationen mellan väst och den muslimska världen ska förbättras. Utskottet understryker att en FN-insats i detta skede sannolikt blir nödvändig.Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 22 mars. Debatten sänds via webb-tv.För mer information: Kontakta Robin Travis, föredragande i utrikesutskottet, på telefonnummer 08-786 58 04.

Utrikesutskottets ledamöterDokument: Utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU8 Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområdeIngeborg Granlund
Informationsenheten, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000