Riksdagen

Utrikesutskottet säger ja till EU:s utvidgning

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 16:22 CET

Utrikesutskottet säger ja till regeringens förslag om att godkänna anslutningsfördraget om Europeiska unionens utvidgning med tio nya länder i maj 2004.

Utskottet betonar värdet av Europeiska unionens utvidgning. Anslutningsfördraget innebär en stor framgång efter omfattande förberedelser och förhandlingar för medlemskap. Utvidgningen innebär enligt utskottet att en konstlad delning av Europa är förbi och att EU blir en bredare europeisk samarbetsorganisation. Medlemsländernas samarbete gör det möjligt att skapa bättre villkor för medborgarna.

När det gäller arbetskraftens fria rörlighet delar utskottet regeringens uppfattning att den svenska arbetsmarknaden inte kommer att drabbas av några störningar av att fri rörlighet för de nya medlemsstaternas medborgare genomförs. Det kan, även om det är osannolikt, dock uppstå situationer då åtgärder kan behövas för att undvika att medborgare från de nya medlemsstaterna hamnar i ofrihet och tvång på arbetsmarknaden. Om regeringen bedömer att åtgärder bör vidtas ska dessa underställas riksdagen, enligt utskottet. Utskottet vill påminna om principen om likabehandling, det vill säga att alla unionsmedborgare ska behandlas på samma sätt. Utskottet föreslår ett tillkännagivande i denna fråga.

Riksdagen debatterar och fattar beslut om förslaget den 17 december.

Förarbeten: proposition 2003/04:25, betänkande 2003/04:UU4

För mer information: kontakta Hans Hegeland, föredragande i utrikesutskottet, tfn 08-786 42 70.

Jenny Sigurs
informationssekretare, tfn 08-786 42 30