Riksdagen

Utrikesutskottet står bakom ny svensk politik för global utveckling

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 18:00 CET

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny samlad politik för global utveckling. Utskottet föreslår dessutom tre tillkännagivanden till regeringen. Förslaget innebär att Sverige blir ett av de första länderna i världen med en sammanhållen politik för global utveckling.

Nya mål och perspektiv för utvecklingspolitiken

Förslaget går ut på en sammanhållen utvecklingspolitik med ett gemensamt mål för samtliga politikområden: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det som tidigare var en huvuduppgift för biståndet ska alltså vara en uppgift för alla politikområden. Tanken är att Sverige ska stödja fattiga länder i deras egna processer bland annat genom att se till att det som görs i ett sammanhang stämmer med svenskt agerande i ett annat. Handel, jordbruk, miljö, säkerhet och migration är exempel på områden som måste vara inriktade mot samma mål. Två perspektiv ska genomsyra politiken: ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv. Ett särskilt mål för Sveriges utvecklingssamarbete ska vara att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Grundsynen är att all utveckling skapas av människor i deras egna samhällen. Merparten utvecklingsländer har idag nationella strategier för fattigdomsbekämpning. Dessa bör ligga till grund för allt internationellt samarbete, enligt utskottet. Utskottet menar att den svenska politiken ska bidra till att uppnå FN:s millenniemål - att halvera fattigdomen till 2015. Det övergripande målet är att avskaffa fattigdom och hunger i världen.

Tillkännagivanden

Utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen om att den tillsatta utredningen om en översyn av riktlinjerna för krigsmaterielexport också ska överväga en samstämd politik för en global utveckling. Utskottet gör även ett tillkännagivande om att regeringen regelbundet i en skrivelse bör redovisa de svenska prioriteringarna för riksdagen om Världsbanken, IMF och de regionala utvecklingsbankerna. Utskottet gör dessutom ett tillkännagivande om att det är angeläget att regeringen klargör var koordineringsansvaret för det svenska arbetet med Världsbanken skall ligga och att den garanterar att målkonflikter kan avgöras på politisk nivå.

Regeringen kommer varje år att rapportera till riksdagen hur politiken genomförs och hur de politiska besluten har bidragit till en rättvis och hållbar global utveckling.

Planerad dag för debatt och beslut: 16 december.

Förarbeten: proposition 2002/03:122, betänkandena 2003/04:UU3 och 2003/04:UU2

För mer information kontakta Per Arne Ströberg, tfn 08-786 40 35 eller Martin Brothén, tfn 08-786 54 49, båda är föredragande i utrikesutskottet.

Jenny Sigurs
informationssekretare, tfn 08-786 42 30