Riksdagen

Utskott enigt om målet för narkotikapolitiken

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 12:56 CEST

Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Det slog det sammansatta justitie- och socialutskottet fast när man på torsdagen blev klart med sitt betänkande Svensk narkotikapolitik. Utskottet sade samtidigt ja till regeringens lagförslag om utbyte av sprutor och kanyler.

Alla riksdagspartier är sedan lång tid tillbaka eniga om att målet för narkotikapolitiken ska vara ett narkotikafritt samhälle. Det sammansatta utskottet ser ingen anledning till omprövning och föreslår därför att riksdagen åter slår fast detta mål.

Utskottet anser att de narkotikapolitiska insatserna ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Detta för att minska nyrekryteringen till missbruk, få personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk och minska tillgången på narkotika.

Gemensamt arbete under fyra år
Justitieutskottet och socialutskottet har arbetat tillsammans med narkotikafrågorna ända sedan riksdagen samlades efter valet 2002. Utskotten har följt regeringens arbete, gjort ett antal studiebesök och hållit utfrågningar för att skaffa sig de senaste kunskaperna på området.

– Samarbetet har gett flera positiva erfarenheter, konstaterar utskotten. Samtidigt har samarbetet inom politikområdet varit värdefullt för att understryka vikten av en helhetssyn på den svenska narkotikapolitiken: att narkotikapolitiska insatser ska riktas både mot tillgången och mot efterfrågan på narkotika.

Olika åsikter om hur narkotikapolitiken ska genomföras
Hur ska då narkotikapolitiken genomföras? Här finns det skillnader mellan partierna som handlar om olika metodfrågor. Alla partier utom Socialdemokraterna har därför reservationer i betänkandet. Det handlar bland annat om hur arbetet mot narkotikan ska vara organiserat, hur missbrukarvården ska vara utformad, kriminalvårdens insatser och drogtester på barn under 15 år.

Särskilda avgiftningsplatser för kvinnor
Utskottet anser att det är viktigt att avgiftningsplatser utformas utifrån de olika behov som vuxna och barn kan ha. Därför lyfter utskottet särskilt fram att särskilda avgiftningsplatser för kvinnor ska finnas. Det är enligt utskottet regeringens ansvar att se till att sådana skapas.

Ja till lagförslag om utbyte av sprutor och kanyler
Majoriteten i det sammansatta utskottet säger ja till regeringens lagförslag om utbyte av sprutor och kanyler. Förslaget innebär att Socialstyrelsen kan ge de landsting som ansöker om det tillstånd att bedriva en verksamhet som innebär att injektionsmissbrukare under vissa villkor får byta begagnade sprutor mot rena sprutor. Verksamheten ska bedrivas så att injektionsmissbrukare kan motiveras till vård och behandling. Moderaterna och Kristdemokraterna i utskottet säger nej till regeringens förslag.

Utskottet tycker också att det är viktigt att sprututbytena utvärderas vetenskapligt och vill därför att regeringen ser till att sådana utvärderingar görs.

För mer information: Ring Anders Bergene, föredragande i socialutskottet, på telefon 08-786 53 82, eller Thomas Lindstam, föredragande i justitieutskottet, på telefon 08-786 43 16.

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 26 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument
2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan
2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner
2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2005/06:JuSoU1 Svensk narkotikapolitik
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=45&sq=1&ID=usmwrn7D6_4_5

Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000