Naturvårdsverket

Utsläppsrätter fördelade till svenska företag

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 10:15 CEST

Utsläppsrätter motsvarande 22,3 miljoner ton koldioxid per år (2005-2007) har nu fördelats till svenska företag och anläggningar enligt EU:s regelverk för handel med utsläppsrätter.

Naturvårdsverket publicerar idag en sammanställning över fördelade utsläppsrätter per företag i enlighet med reglerna i EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter. Listan publiceras på Naturvårdsverkets och Energimyndighetens gemensamma sida på Internet, www.utslappshandel.se. Berörda företag underrättas även per post.

Besluten gäller drygt 600 anläggningar inom industri- och energiproduktion. Antalet är cirka 140 fler än vad som tidigare uppskattats. Det beror främst på att många mindre förbränningsanläggningar i fjärrvärmesektorn tillkommit.

Tilldelningen av utsläppsrätter grundas på de uppgifter som företagen lämnat i sin ansökan. Ansökningarna har bedömts utifrån de kriterier som regeringen lagt fast i förordningen om utsläpp av koldioxid (SFS 2004:657). Besluten om tilldelning per anläggning har tagits av Naturvårdsverkets generaldirektör. För förslagen till beslut svarar ett särskilt råd med representanter från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Verket för näringslivsutveckling (Nutek).

- Det är ett omfattande arbete som utförts under mycket stor tidspress, både från industrins och myndigheternas sida. Det är viktigt att utsläppshandeln nu utvecklas till ett effektivt verktyg för Europas klimatarbete, säger Lars-Erik Liljelund, Naturvårdsverkets generaldirektör.

- Det finns ett antal företag som av olika skäl anser sig orättvist behandlade av handelsystemet. Vi inser detta och är medvetna om att regelverket kan ge sådana effekter i enskilda fall. Samtidigt kommer EU:s utsläppshandel i sin helhet förhoppningsvis att ge nya incitament till företagens arbete för att effektivisera sin energianvändning och växla in på spåret mot ökad användning av förnybara bränslen, avslutar Lars-Erik Liljelund.

Fördelningen av utsläppsrätter gör att ytterligare en byggsten fallit på plats i förberedelserna för EU:s system för handel med utsläppsrätter. Handeln ska inledas inom EU den 1 januari 2005. Just nu ansöker berörda företag om tillstånd enligt Lagen om utsläpp av koldioxid. Tillstånd är ett krav för att få släppa ut koldioxid efter årsskiftet samt ett villkor för företagen ska kunna kvittera ut sina utsläppsrätter.

Cirka en tredjedel av de totala svenska utsläppen av koldioxid beräknas omfattas av EU:s utsläppshandel.

Bakgrund
EU:s utsläppshandel gäller till en början enbart koldioxid. Handel ses av EU-kommissionen som ett viktigt verktyg för att nå unionens åtagande om minskade utsläpp enligt Kyotoprotokollet. Utsläppshandelns första fas löper under perioden 2005-2007. Enskilda länder kan besluta om att inkludera ytterligare branscher liksom växthusgaser utöver koldioxid i systemet.

Handel med utsläppsrätter ska göra det möjligt att nå en kostnadseffektiv minskning av de klimatpåverkande utsläppen. Via handeln är tanken att åtgärder ska kunna genomföras där det kostar minst. Företag med höga kostnader för att minska utsläppen kan köpa utsläppsrätter från företag med lägre kostnader. Ett företag kan genom handeln i princip välja mellan att minska sina egna utsläpp - eller betala andra för att göra detsamma.

Grunden för handeln läggs genom att ett tak sätts för hur stora utsläppen får vara under ett år. Varje anläggning som omfattas av handeln får sedan ett antal utsläppsrätter som kan köpas och säljas. Alla transaktioner ska registreras i ett särskilt register som i Sverige upprättas vid Energimyndigheten. Exakt vilka utsläppsminskningar EU:s handelssystem kommer att ge bestäms av det tak som sätts för de totala utsläppen inom unionen.

Den "handlande sektorn"
Alla länder som är medlemmar i EU när handeln inleds omfattas av systemet. De länder som omfattas av EEA-avtalet (Island, Norge och Lichtenstein) kan själva besluta om de vill ansluta sig till systemet.
De typer av anläggningar som berörs under handelns första period år 2005-2007 är:

förbränningsanläggningar med en installerad kapacitet över 20MW samt anläggning ansluten till fjärrvärmenät med en total kapacitet över 20 MW,
mineraloljeraffinaderier,
koksverk,
anläggningar som producerar och bearbetar järn, stål, glas och glasfiber, cement och keramik samt
anläggningar för tillverkning av papper, papp eller pappersmassa.
Läs översikt över fördelade utsläppsrätter per anläggning/företag. http://www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/klimat/utslappshandel/utslappshand/beslut.htm

Läs mer om EU:s utsläppshandel på www.utslappshandel.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Karlsson, projektledare utsläppshandel, Naturvårdsverket, 08-698 14 17, jan.karlsson@naturvardsverket.se

Fredrik von Malmborg, delprojektledare, Naturvårdsverket, 08-698 85 25, fredrik.vonmalmborg@naturvardsverket.se

Joachim Jämttjärn, biträdande projektledare utsläppshandel, Energimyndigheten,
016-544 22 29, joachim.jamttjarn@stem.se

Erik Filipsson, delprojektledare, Energimyndigheten, 016-544 22 47, erik.filipsson@stem.se

Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.

Med vänlig hälsning
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tfn. 08-698 13 12, 070-206 37 27
anneli.nivren@naturvardsverket.se