Din Bostad Sverige

Uttalande från Din Bostad Sverige AB (publ) styrelses särskilda utskott i anledning av offentligt erbjudande från Fastighets AB Balder (publ)

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 13:35 CEST

Fastighets AB Balder (publ) ("Balder") har den 26 juni 2009 offentliggjort ett uppköps-erbjudande avseende samtliga aktier i Din Bostad Sverige AB (publ) ("Din Bostad"). Aktieägarna i Din Bostad erbjuds en nyemitterad aktie av serie B i Balder för två aktier i Din Bostad ("Erbjudandet"). Erbjudandet är bland annat villkorat av att Balder uppnår ett ägande om mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Din Bostad samt att extra bolagsstämma i Balder röstar för emission av nya aktier.

Balder äger i dagsläget inga aktier i Din Bostad. Aktieägare representerande 53,7 procent av kapitalet och rösterna i Din Bostad har förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

Styrelsens ordförande Joakim Ollén och styrelseledamöterna Erik Selin och Johan Thorell har på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens beredning av eller beslut i anledning av Erbjudandet. Styrelsens har inrättat ett särskilt utskott bestående av styrelseledamöterna Bo Törner, Jan Kockum och Göran Kjellberg, i syfte att vidta åtgärder i anledning av Erbjudandet ("Utskottet").

Inför sitt uttalande om Erbjudandet har Utskottet från Catella Markets AB inhämtat en s.k. fairness opinion för utlåtande om skäligheten av Erbjudandet, inklusive det vederlag som erbjuds, vilken finns bifogad detta pressmeddelande. Catella Markets AB har därvid uttalat att Erbjudandet, inklusive vederlaget som erbjuds, är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Din Bostad. Utskottet avger följande uttalande.

Enligt Utskottets bedömning är Erbjudandet, inklusive det vederlag som erbjuds, skäligt för aktieägarna i Din Bostad. Utskottet har därför beslutat att rekommendera aktieägarna i Din Bostad att acceptera Erbjudandet.


Erbjudandets påverkan på Din Bostad

I enlighet med Nasdaq OMX Stockholm ABs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, ska styrelsen för Din Bostad med utgångspunkt i vad Balder har uttalat i erbjudandehandlingen även redovisa sin uppfattning om den påverkan som genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Din Bostad, särskilt sysselsättningen, och om Balders strategiska planer för Din Bostad och de effekter som de kan ha på Din Bostad. I erbjudandehandlingen anges bland annat:

"Balder avser att fortsätta bedriva de båda verksamheterna på samma sätt som respektive verksamhet bedrivs idag och har inga planer på förändringar som kommer att påverka sysselsättningen i Balders respektive Din Bostads förvaltningsorganisation eller på vilka geografiska platser verksamheten bedrivs. Inom den centrala administrationen kan mindre förändringar komma att ske. Balder är mycket angelägen om att behålla kompetensen från såväl Balder som Din Bostad. Samgåendet möjliggör synergivinster inom central administration, IT samt avseende kostnader relaterade till Din Bostads börsnotering. Inom fastighetsförvaltningen bedöms besparingar och effektiviseringar genereras genom stordriftsfördelar. Balder bedömer att de årliga synergieffekterna kommer att uppgå till cirka 15 miljoner kronor och få full effekt från och med 2011."

Styrelsen noterar att Balder har uttryckt att kostnadsbesparingar ska kunna genomföras i Din Bostad utan några större personalnedskärningar i anledning av Förvärvet, och att det inte finns konkreta planer på väsentliga förändringar i sysselsättningen på de platser där Din Bostad bedriver verksamhet.

Styrelsen delar den bedömning som Balder gjort avseende att skapandet av ett av Sveriges största fastighetsbolag och ökningen av antalet aktieägare bedöms förbättra förutsättningarna att attrahera nya investerare och bedöms förbättra likviditeten i Balders aktie, vilket skapar mervärde för aktieägarna i såväl Balder som Din Bostad.

Vidare delar styrelsen Balders uppfattning att diversifieringen i fastighetsbeståndet bör minska risken för aktieägarna i såväl Balder som Din Bostad och noterar att Balder i erbjudandehandlingen uttrycker en tydlig avsikt att den nya koncernen skall vara en långsiktig fastighetsägare som bryr sig om sina hyresgäster och som sköter och utvecklar sina fastigheter, vilket ju ligger helt i linje med Din Bostads vision att uppfattas om en förebild på bostadsmarknaden.

Styrelsen har därutöver inget ytterligare att tillägga om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Din Bostad eller om Balders strategiska planer för Din Bostad och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Din Bostad bedriver sin verksamhet.

För ytterligare information kontakta styrelseledamot Göran Kjellberg, 0705-83 03 05.

Din Bostad Sverige AB är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg. Vår verksamhet bygger på att förvärva, äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter på ett flertal orter över hela Sverige. Beståndet innefattar drygt 300 fastigheter med cirka 9 200 lägenheter och en yta på cirka 740 000 kvm till ett värde av cirka 5,6 miljarder kronor.