NASDAQ OMX

Uttalande från OMX avseende Borse Dubai

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 08:40 CEST

Styrelsen i OMX AB (”OMX”) noterar att Borse Dubai förvärvat 4,9 procent av aktierna i OMX och genom ett pressmeddelande har meddelat att man även har option att, under vissa villkor, förvärva ytterligare 22,5 procent av aktierna i OMX. OMX har inte erhållit någon ytterligare information om Borse Dubais avsikter.

OMX noterar också att NASDAQ via ett pressmeddelande meddelat sitt fulla engagemang i det föreslagna samgåendet med OMX.

OMX bekräftar att det enda erbjudande som mottagits är det erbjudande som lämnats av NASDAQ, vilket har rekommenderats av OMX styrelse och som offentliggjordes den 25 maj. Arbetet med upprättandet av nödvändig dokumentation samt förberedelser för att erhålla tillstånd och godkännanden går enligt plan; NASDAQs registreringsansökan enligt blankett S-4 sändes in till Securities and Exchange Commission den 7 augusti och erbjudandet till aktieägarna i OMX förväntas vara fullbordat under det fjärde kvartalet 2007.

Samgåendet mellan OMX och NASDAQ kommer att generera betydande fördelar för kunder, aktieägare och andra intressenter i båda bolagen, stärka Norden som finansiellt center samt medföra förbättrade möjligheter för ekonomisk tillväxt i Norden.

OMX kommer att fortsätta bevaka situationen noggrant.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Heidi Wendt, informationschef, OMX 08-405 72 93

Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Det gemensamma erbjudandet från OMX Nordiska Börs i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, Island, Tallinn, Riga och Vilnius omfattar över 800 bolag, inklusive den alternativa marknaden First North. OMX levererar teknologi till över 60 börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler i mer än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i sektorn Finans och fastighet på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.

Denna information offentliggörs enligt krav ställda i lag, noteringsavtal och föreskrifter
Varning avseende framtidsinriktad information

Informationen i detta dokument innehåller framtidsinriktade uttalanden vilka inbegriper ett antal risker och osäkra faktorer. OMX varnar läsare att framåtblickande information inte är någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan skilja sig markant från de som anges i sådan framtidsinriktad information. Sådana framtidsinriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden om fördelarna med NASDAQs erbjudande och det föreslagna samgåendet mellan NASDAQ och OMX, inklusive uppskattade intäkts- och kostnadssynergieffekter, den Nya Koncernens planer, målsättningar, förväntningar och avsikter samt andra uttalanden som inte är baserade på historiska fakta. Ytterligare risker och faktorer identifieras i NASDAQs anmälan/registrering hos U.S. Securities Exchange Commission (“SEC”), vilken inkluderar rapporten på formulär 10-K (Form 10-K) för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2006, som finns tillgänglig på NASDAQs hemsida http://www.nasdaq.com och på SEC:s hemsida www.sec.gov och i OMX registrering hos Finansinspektionen, vilken inkluderar årsredovisningen för 2006 som också finns tillgänglig på OMX hemsida http://www.omxgroup.com. OMX har inte åtagit sig att offentliggöra några uppdateringar av några framåtblickande uttalanden, oavsett om dessa är ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat.

Meddelande till aktieägarna i OMX
Även om NASDAQs erbjudande görs till alla aktieägare i OMX, utgör inte detta dokument något erbjudande om att köpa, sälja eller byta ut, eller någon begäran om ett erbjudande att köpa, sälja eller byta ut, några OMX värdepapper och inte heller något erbjudande om att köpa, sälja eller byta ut, eller någon begäran om ett erbjudande att köpa, sälja eller byta ut, några NASDAQ värdepapper i någon jurisdiktion i vilken Erbjudandet eller en anmälan om att byta ut aktier inte skulle vara lagenlig. NASDAQs erbjudande görs inte, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan eller Republiken Sydafrika. NASDAQ förbehåller sig rätten att genomföra NASDAQs erbjudande i eller till Storbritannien eller någon annan jurisdiktion, förutom de som anges ovan, efter NASDAQs vederbörliga anmälan/registrering och offentliggörande av prospekt eller motsvarande dokumentation i sådan jurisdiktion.

Ytterligare information om denna Transaktion
I samband med det föreslagna samgåendet, räknar OMX och NASDAQ med att NASDAQ skall ge in en anmälan (Registration Statement on From S-4) till SEC, innehållande ett Proxy Statement/Prospectus från NASDAQ. Investerare och innehavare av värdepapper uppmanas att läsa Proxy Statement/Prospectus och alla tillägg och andra tillämpliga dokument avseende det föreslagna samgåendet, om och när de görs tillgängliga, då de kommer att innehålla viktig information. Du kan erhålla en gratis kopia av dessa dokument (om och när de görs tillgängliga) och andra relaterade dokument som getts in av NASDAQ till SEC via SEC’s hemsida www.sec.gov. Proxy Statement/Prospectus (om och när det görs tillgängligt) och andra dokument kan också erhållas gratis via NASDAQ:s hemsida http://www.nasdaq.com och OMX hemsida http://www.omxgroup.com.