Tornet Fastighets AB

Uttalande från styrelsen för Fastighets AB Tornet avseende Fabege AB:s offentliga erbjudande till aktieägarna i Fastighets AB Tornet

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 08:58 CET


Nyligen sålde de tidigare huvudägarna Ratos AB och Lehman Brothers Real Estate Partners L.P. sina indirekta innehav i Fastighets AB Tornet (”Tornet”) för SEK 146 per aktie till Fabege AB (”Fabege”). Idag ägs således 82.4 % av Tornets aktier av Fabege och därmed är Tornet ett dotterbolag inom Fabege-koncernen.

Fabege lämnade den 3 februari 2006 ett offentligt erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Tornet, innebärande att för varje aktie i Tornet erhålles SEK 146 kontant eller en nyemitterad aktie i Fabege.

Styrelsen för Tornet har utvärderat Erbjudandet och vill för Tornets aktieägare framhålla följande:

Styrelsen för Tornet har som underlag för sitt ställningstagande till Erbjudandet inhämtat ett utlåtande, så kallad fairness opinion, från ABG Sundal Collier. Enligt denna fairness opinion är Erbjudandet skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Tornet.

Mot ovanstående bakgrund och baserat på en sammanvägd bedömning av all inhämtad information anser en enhällig styrelse* att:

1) Erbjudandet är skäligt och har därför beslutat att rekommendera Tornets aktieägare att acceptera Erbjudandet.

2) I valet mellan SEK 146 kontant eller en Fabegeaktie bör Tornets aktieägare väga in Fabeges förväntade aktiekurs per dagen för erhållande av aktie i Fabege i enlighet med Erbjudandet. Slutkursen fredagen den 17 mars 2006 var SEK 168 och skulle därmed vid en bibehållen aktiekurs per dagen för erhållande av aktie i Fabege utgöra ett fördelaktigare alternativ oavsett om man vill realisera kontanter eller kvarstå med exponering mot fastighetsmarknaden som aktieägare i Fabege.

* Styrelseledamöterna Tommy Qvarfort, nyvald styrelseordförande i Tornet, och Olle Knaust, vice verkställande direktör i Fabege, har inte deltagit i styrelsens behandling av Erbjudandet.


Stockholm den 20 mars 2006

Fastighets AB Tornet (publ)

StyrelsenFör mer information vänligen kontakta:
Kerstin Lindberg-Göransson, tel 08-797 61 10
Mats Lönnqvist, tel 0156-138 75
Risto Silander, tel 08-665 40 02


Fastighets AB Tornet är ett fastighetsbolag noterat på Nya Marknaden. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om cirka 880 000 kvm och ett bokfört värde om ca 8,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö.