Strålfors AB

Uttalande från styrelsen* för Strålfors med anledning av Postens offentliga erbjudande till aktieägarna i Strålfors

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 11:52 CET

Posten har idag offentliggjort ett bud på samtliga aktier i Strålfors. Strålfors styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet.

För varje aktie av serie A eller serie B i Strålfors erbjuder Posten SEK 95 kontant. Vederlaget omfattar även rätt till utdelning, vilket innebär att i den mån utdelning beslutas av bolagsstämman i Strålfors och utbetalas till aktieägarna innan redovisning av vederlaget i Erbjudandet skett, reduceras vederlaget med motsvarande belopp. Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 31,0 procent baserat på de sista betalkurserna på Stockholmsbörsen för Strålfors B-aktie om 72,50 kronor den 10 mars 2006. Baserat på de volymvägda genomsnittliga betalkurserna för Strålfors B-aktie de senaste 30 börsdagarna fram till och med den 10 mars motsvarar erbjudandet en budpremie om cirka 35,2 procent.

Strålfors A-aktie är inte noterad.

Styrelsen anser att Postens förvärv av Strålfors är positivt ur ett industriellt och finansiellt perspektiv.

Carnegie Investment Bank, som på styrelsens uppdrag utvärderat erbjudandet till Strålfors aktieägare, har i sitt utlåtande till styrelsen (så kallad fairness opinion) angivit att erbjudandet är skäligt från en finansiell utgångspunkt.

Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna i Strålfors att acceptera erbjudandet*.

Familjen Parkander, med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande 81,7 procent av antalet röster och 69,3 procent av kapitalet i Strålfors har förbundit sig att acceptera erbjudandet med hela sitt innehav. Detta har gjorts genom att familjen Parkander har givit Posten en oåterkallelig option att förvärva hela av familjen Parkanders innehav i Strålfors (1 600 000 A-aktier och 13 225 300 B-aktier). Optionen löper från och med datum för offentliggörandet och till utgången av acceptfristen i erbjudandet, och under vissa förutsättningar ytterligare någon tid. Vidare har Strålfors näst största ägare efter familjen Parkander, Skandia Liv, som kontrollerar 7,1 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna ställt sig positiva till erbjudandet.

Med hänsyn till den av Posten angivna acceptfristen kommer bolaget att avge en preliminär rapport för det första kvartalet den 11 april och, som tidigare kommunicerats, en sedvanlig kvartalsrapport den 26 april.

Vidare har styrelsen mot bakgrund av detta erbjudande beslutat att senarelägga årsstämman till den 16 maj 2006. För närmare information om årsstämman hänvisas till separat kallelse.

Ljungby den 14 mars 2006

Strålfors AB (publ)
Styrelsen

*Vice styrelseordföranden Björn Parkander och styrelsesuppleanten Anna Parkander har, med hänsyn till optionsavtalet, inte deltagit i beslut eller handläggningen av uttalandet från styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åke Fredriksson
Styrelsens ordförande
Telefon: 0705-758 115Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,4 miljarder SEK och har verksamhet i 11 länder och 2 000 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.