Nefab AB

Uttalande från styrelsen i Nefab med anledning av NPNC Intressenters offentliga erbjudande till aktieägarna i Nefab

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 16:36 CEST

Detta uttalande görs av styrelsen för Nefab AB (publ) (”Nefab”) i enlighet med punkt II.14 i OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

NPNC Intressenter AB (”NPNC”), ett nybildat bolag som ägs till 60 procent av Nordic Capital Fond VI och till 40 procent av familjen Nordgren/Pihl (”Ägarfamiljen”), har den 27 augusti 2007 lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nefab om att överlåta sina aktier i Nefab till NPNC för 97,00 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandet omfattar inte Ägarfamiljens aktier i Nefab. Styrelsen har erfarit att Ägarfamiljen kommer att överföra sina aktier i Nefab till NPNC i samband med fullföljandet av Erbjudandet.

Erbjudandet motsvarar en budpremie om cirka 39 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Nefabs aktie den senaste månaden fram till och med den 24 augusti 2007. Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen den 24 augusti 2007, sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, innebär Erbjudandet en premie om 24 procent. Anmälningsperioden beräknas löpa från den 3 september 2007 till och med den 24 september 2007. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan omfattning att NPNC blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Nefab. I övrigt hänvisas till NPNC:s presskommuniké avseende Erbjudandet daterad 27 augusti 2007.

Ägarfamiljen är huvudägare i Nefab och kontrollerade, vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, 55,8 procent av kapitalet och 82,8 procent av rösterna i Nefab.

Ägarna till NPNC (Nordic Capital Fond VI och Ägarfamiljen) har skriftligen bekräftat till Nefabs styrelse att prissättningen på Ägarfamiljens aktier i Nefab (såväl A-aktier som B-aktier) inte är mer förmånlig än priset i Erbjudandet. Vidare har NPNC:s ägare bekräftat att förvärvet i övrigt följer OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och god sed på aktiemarknaden.

Styrelsen i Nefab har tillåtit en begränsad s k due diligence före offentliggörandet av Erbjudandet eftersom styrelsen har bedömt att det tilltänkta erbjudandet var av intresse för aktieägarna att ta ställning till.

Styrelsen har noterat att NPNC har för avsikt att fortsätta driva verksamheten med nuvarande inriktning och med en ambition att öka den organiska och förvärvsdrivna tillväxttakten. Enligt styrelsens bedömning torde Erbjudandet inte innebära någon väsentlig förändring av anställningsvillkor eller sysselsättning på de platser där bolaget bedriver verksamhet.

Överväganden

Styrelsen har i sin utvärdering av Erbjudandet bland annat beaktat följande:

Nefab har successivt utvecklats från ett lokalt produktionsorienterat bolag till en global leverantör av kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner. Som ett resultat av denna utveckling av affärsmodellen har bolaget under en lång följd av år framgångsrikt kunnat växa med sina kunder. Idag har Nefab en unik internationell struktur som gör bolaget mycket konkurrenskraftigt på en stor och fragmenterad marknad. Nefabs internationella profil och relativt stora exponering mot tillväxtmarknader i allmänhet och Kina i synnerhet gör att bolagets framtida tillväxt gynnas av ökande transporter i samband med ökad globalisering och överföring av produktion till lågkostnadsländer.

Utöver den organiska tillväxtpotentialen finns det goda möjligheter för Nefab att växa genom förvärv. Nefab har under de senaste åren etablerat ett framgångsrikt koncept för att förvärva och integrera mindre bolag. Därtill möjliggör bolagets starka balansräkning fortsatta värdeskapande förvärv av mindre bolag.

Styrelsens uppfattning är att Nefab idag är ett välskött och snabbt växande bolag med goda framtidsutsikter som ett självständigt börsbolag. Dock finns det, liksom i alla bolag, risker förknippade med verksamheten, exempelvis exponering mot enskilda marknader och kundsegment samt beroende av prisutvecklingen för insatsvaror.

Styrelsen konstaterar samtidigt att likviditeten i Nefabs aktie är låg, vilket dels begränsar bolagets möjlighet att använda den egna aktien som vederlag i samband med förvärv, dels försvårar för aktieägare att handla aktien i större poster. Vidare har styrelsen beaktat att Erbjudandet innebär en skälig budpremie jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Nefabs aktie den senaste månaden fram till och med den 24 augusti, vilken på ett rimligt sätt reflekterar ovanstående beskrivning av möjligheter och risker i bolaget.

Mot bakgrund av att styrelseledamöterna Ing-Marie Nordgren och Jochum Pihl, genom delägande i NPNC, deltar i Erbjudandet har styrelsen i Nefab, i enlighet med punkt III.3 i OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, uppdragit åt Erneholm & Haskel AB att utvärdera Erbjudandet från finansiell utgångspunkt (se bilaga). Erneholm & Haskel konstaterar i sitt värderingsutlåtande att Erbjudandet – enligt Erneholm & Haskels uppfattning - är skäligt från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Nefab.

Baserat på ovanstående överväganden och Erneholm & Haskels värderingsutlåtande rekommenderar styrelsen enhälligt Nefabs aktieägare att acceptera Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta VD Lars-Åke Rydh, tel 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se

Stockholm, 2007-08-27Styrelsen för Nefab AB (publ)


Fakta om Nefab

Nefab levererar kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner, inom främst telekom- och fordonsindustrin. Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Faktureringen uppgick för 2006 till 1,9 miljarder kr. Nefab-aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, i kategorin Mid Cap.