Sveriges Dövas Riksförbund

UTTALANDE: Oacceptabla beslut urholkar tillgången till teckenspråk

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 11:23 CEST

Sluta fatta beslut som urholkar och försämrar vår rätt till teckenspråk och teckenspråksmiljöer!

Det svenska teckenspråket är av central betydelse i våra liv och avgörande för delaktighet pålika villkor i det svenska samhället. Människors välbefinnande hänger direkt ihop med tillgången till språk. Det är helt avgörande för människors livsvillkor att från en språkgrund kunna förmedla sina känslor och tankar. Genom det uppnås samhörighet, positiv identitet och utveckling. En vardag fylld av språkliga barriärer är mentalt påfrestande och bidrar till en sämre hälsa, oavsett ålder.

Vår rätt till teckenspråk i livets alla skeden ska vara självklar. Trots detta ser vi allt för ofta oacceptabla beslut som urholkar vår rättighet till teckenspråk och teckenspråksmiljöer och bidrar till strukturell diskriminering.

Besluten bryter mot vad som ratificerats och lagstadgats[1] i vårt land och konsekvenserna av dem kan bli ödesdigra. Besluten är dessutom allt för ofta tagna av personer som säger sig vara experter men saknar rätt kunskap och har tagit sig friheten att ta tolkningsföreträde i våra frågor.

En grundläggande mänsklig och demokratisk rättighet är att ha möjlighet till självbestämmande och kunna påverka sin egen situation. Som en språklig och kulturell minoritetsgrupp ska vi vara delaktiga i beslut som rör våra liv. Vi är en resurs som ska erkännas och bemötas. Genom att involvera oss tidigt i beslutsprocesser och ha dialog med oss, som har den genuina kunskapen ökar möjligheten till genomtänkta och välgrundade beslut. Det kommer att skydda och utveckla de känsliga teckenspråksmiljöer så att de finns kvar. Det vinner alla på – både vi och samhället, både på kort och lång sikt!

Under SDR:s förbundsmöte den 29-31 maj enades ombuden om detta uttalande.

[1] Bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ratificerat av Sverige 2008, och Språklagen SFS 2009:600.

Kontakt
Hanna Sejlitz, förbundsordförande, hanna@sdr.org
SMS: 072-321 11 32
Jenny Ek, kommunikationsansvarig, jenny.ek@sdr.org
SMS: 073-530 84 34

Det svenska teckenspråket är likställt med de nationella minoritetsspråken, enligt beslut i Sveriges Riksdag 2009. SDR verkar på samhällets alla nivåer och i alla sektorer för att påverka och tillvarata teckenspråkiga döva och hörselskadades intressen ur flera perspektiv – språkpolitiskt,  handikappolitiskt, kulturpolitiskt och samhällspolitiskt.