IrakSolidaritet

Uttalande om Irak, IrakSolidaritets årsmöte 19 maj 2016. Brevsvar från utrikesminister Margot Wallström genom Michael Nordenberg, UD

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 20:30 CEST

Uttalande
IrakSolidaritets årsmöte 19 maj 2016

Iraks folk plågas av fortsatt våld och förödelse. Årtionden av krig tar aldrig slut. Det är en av världens värsta kriser. FN befarar att 10 miljoner av Iraks befolkning är i behov av omedelbar humanitär hjälp. Antalet flyktingar fortsätter att öka både internt och till andra länder. Den korrupta dysfunktionella regimen i Bagdad är oförmögen att mobilisera landet till försvar mot IS-terrorism, då stora delar av befolkningen är utestängda från delaktighet och inflytande. Massprotester möts med våld från regimens sida. De områden som inte kontrolleras av regimen bombas hänsynslöst och attackeras även av USA och Iranstödda miliser. Etnisk rensning pågår i många byar och städer. Tortyr och avrättningar sker i stor skala både av staten och av IS. Bomberna skördar stora offer dagligen. Civilbefolkningen hålls fångna, klämd mellan regimens militärer, IS och okontrollerade pro-iranska miliser.

Iraksolidaritet motsätter sig att Sverige deltar militärt i det pågående kriget genom att svenska soldater skickas för att träna peshmergatrupper. Den USA-ledda militärkoalitionen har ingen täckning i FN-resolutionen mot terrorism. Terrorismen bekämpas bäst genom totalt stopp för finansiellt och materiellt stöd till dessa grupper och ett effektivt stopp för rekrytering av jihadister från Sverige. Där har arbetet mot våldsextremism påbörjat ett viktigt arbete. Sverige har även bidragit med stora summor i bistånd till främst olika humanitära insatser i FN:s regi. Men det är inte på långa vägar tillräckligt!

Vi uppmanar regeringen att verka för en massiv FN-ledd insats för en riktig humanitär FN-koalition för att bistå Iraks folk!

Vi uppmanar regeringen att kräva stopp för all utländsk militär inblandning i Irak, inklusive USA:s bombningar, som främst drabbar civila i stor skala!

Vi uppmanar regeringen att aktivt och offentligt verka diplomatiskt för en politisk lösning, innefattande alla irakiska krafter som kan enas mot terrorism och till försvar för Iraks enhet och oberoende!

Föreningen IrakSolidaritet 19 maj 2016

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Telefonkontakt: Sigyn Meder
Mobil: 073-9933134


Svar från utrikesminister Margot Wallström
genom Michael Nordenberg, departementssekreterare, UD

Från: Michael Nordenberg för UD MK Brevsvar
Skickat: den 3 juni 2016 11:32
Till: Information
Ämne: SV: Uttalande från IrakSolidaritets årsmöte 160519 - UD2016/09515/MK

Hej,

Tack för ert mejl och de synpunkter som förmedlats till utrikesminister Margot Wallström. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara.

Utrikesministern besvarade nyligen en skriftlig riksdagsfråga angående situationen i Irak. Vid intresse finns svaret att läsa på riksdagens webbplats, vänligen finn en länk bifogad nedan.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/valdsvagen-i-bagdad_H3121262

Som ni vet så har Sverige ett starkt engagemang för Irak. Beslutet att förra året lägga fram en proposition om en svensk utbildningsinsats i norra Irak grundades på en förfrågan från Irak om assistans för att stoppa Daesh framfart.

Med vänliga hälsningar,

Michael Nordenberg

Departementssekreterare

Utrikesdepartementet

Statement Adopted at the Annual Meeting of the Iraq Solidarity Association May 19, 2016

The people of Iraq are tormented by continued violence and destruction. Decades of war are never ending. It is one of the world´s worst crises. The UN fears that 10 million Iraqis are in need of immediate humanitarian assistance. The number of refugees continues to increase both internally and to other countries. The corrupt, dysfunctional regime in Baghdad is unable to mobilize the country´s defence against IS-terrorism, as large parts of the population are excluded from participation and influence. Mass protests have been met with violence from the government´s side. Those areas not controlled by the regime are ruthlessly bombed and attacked, even by the US and by Iranian-supported militia. Ethnic cleansing is taking place in many villages and cities. Large scale torture and executions are being carried out by both the government and by IS. Every day the bombing results in a massive number of victims. The civilian population is held captive, squeezed between government military forces, IS and uncontrolled pro-Iranian militia.

Iraq Solidarity is opposed to Swedish military participation in the ongoing war by the sending of Swedish soldiers to train Persmerga forces. The US-led military coalition has no basis in the UN resolution against terrorism. Terrorism is best fought (by us) through a total stop for financial and material support to those groups and by an effective stop to recruitment of jihad volunteers from Sweden. The work being done in that area against violent extremism is important. Sweden has also contributed large sums of money in aid to above all humanitarian efforts under the direction of UN agencies. But this is very far from enough.

We encourage the Swedish government to act for a massive UN-led effort for a real humanitarian UN-coalition to come to the aid of the Iraqi people!

We encourage the government to demand a stop for all foreign military involvement in Iraq, including the US bombing which primarily afflicts civilians in large numbers.

We encourage the government to actively and publically use its diplomatic means to further a political solution that includes all Iraqi forces that can be united against terrorism and in defence of Iraq´s unity and independence!
Iraq Solidarity Association