Alecta

Uttalande om Skandia

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 16:00 CET

Efter att tagit del av Rydbeckrapportens sammanfattning, och sedan förändringar av styrelsen i Skandia aviserats, vill Alecta, Handelsbanken/SPP Fonder, Industrivärden och Robur lämna följande kommentarer.
Pressmeddelande 1 december 2003

§ Händelseutvecklingen i Skandia visar att styrelsearbetet och revisionen inte fungerat tillfredsställande. Den information som nu presenteras genom utredningarna borde i huvudsak varit känd för styrelsen. Frågor om internaffärer, bonus- och ersättningssystem och uppföljning av ledande befattningshavares övriga förmåner tillhör styrelsens huvuduppgifter. En styrelse skall löpande ha tillgång till, eller aktivt inhämta, denna typ av uppgifter.

§ I fallet Skandia är det uppenbart att ersättningarna till vissa befattningshavare blivit alldeles för höga och måste kritiseras. Inför framtiden ställer detta krav från aktieägarna att en styrelse uppfyller grundkravet att löpande ha en samlad bild av ersättningssystem både i moderbolag och i dotterbolag.

§ Den styrelse som tillträdde vid bolagsstämman 2003 har på ett systematiskt sätt arbetat för att bringa klarhet i och skapa ordning kring Skandia. Styrelsen och dess ordförande förtjänar en särskild erkänsla för detta.

§ Vi respekterar Bengt Brauns beslut att avgå nu när de två utredningarna är klara. Det är därmed också naturligt att hela styrelsen ställer sina platser till förfogande, och att en extra bolagsstämma kan utse nästa styrelse i Försäkringsaktiebolaget Skandia så snart som möjligt. Nomineringskommittén har därmed möjlighet att söka kandidater till styrelsen både bland nuvarande ledamöter och bland andra externa personer.

För mer information
Alecta
Lars Otterbeck
08-441 60 00

Handelsbanken/SPP Fonder
Björn C Andersson
08-701 10 00

Industrivärden
Anders Nyrén
08-666 64 00

Robur
Anders Ek
08-585 924 00