Lunds universitet

Utvärdering av de parallella uppdragen för MAX IV:s exteriör klar

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 13:08 CET

Gruppen som utvärderat de fyra parallella uppdrag för det nationella forskningslaboratoriet MAX IV:s exteriör har nu kommit fram till ett resultat. Bedömningsgruppens beslut bifogas här nedan.

Vid frågor, vänligen kontakta:

MAX IV – Parallella uppdrag
Utvärderingsgruppens resultat

Inledning

De parallella uppdragen har pågått mellan juni-september 2010. Slutpresentation hölls 20 september och därefter har delar av materialet funnits utställt.

Deltagare i det parallella uppdraget

-        3xN
-        Fojab
-        Grimshaw
-        Snöhetta

Bedömningsgruppens deltagare

I bedömningsgruppen har ingått

-        Inga Hallén, Lunds kommun
-        Eva Dalman, Lunds kommun
-        Malin Sjögren, Lunds kommun
-        Lars Lavesson, Lunds universitet
-        Nils Mårtensson, Max-lab
-        Mikael Eriksson, Max-lab
-        Caj Lundquist, Max-lab
-        Mårten Edstrand, Wihlborgs
-        Bengt Hansson, Peab
-        Ulrika Hallengren, Fastighets AB ML 4

Utvärderingskriterier

Ett helt program har legat till grund för uppdraget och utvärderingskriterierna har bl a varit nedanstående:

-        Arkitektonisk gestaltning
-        Landskap och logistik inom området
-        Funktionella och ekonomiska lösningar både vid genomförande och förvaltning
-        Implementering av de vetenskapliga och tekniska förutsättningarna
-        God arbetsmiljö
-        Flexibilitet och utbyggnadsmöjligheter

Bedömningsgruppens beslut

De inlämnade förslagen innehåller ett större mått av fritänkande och nya idéer för verksamheten än bedömningsgruppen hade kunnat hoppas på. Flera av förslagen bedöms ha ett stort värde för projektets fortsatta arbete då de gett nya infallsvinklar på hur kopplingen mellan olika funktioner både inom och utanför byggnaderna kan förhålla sig till varandra och till omgivningen. De olika gestaltningsförslagen har också bidragit till en mångfald av angreppsvinklar som gett ny inspiration till det fortsatta arbetet.

Bedömningsgruppen avstår från att helt förorda något av förslagen.

Verksamheten jobbar nu vidare med att ta tillvara goda idéer och fastställa sina behov.

Parallellt jobbar projektet också aktivt vidare med det underjordiska klystrongalleriet och utrymmet för linjäracceleratorn vilket är en stor del av hjärtat i själva verksamheten. Det är denna underjordiska del som är den första etappen i projektet.

Kortfattad bedömning av förslagen

FOJAB
Förslaget innebär i sin grundstruktur att en undre flexibel ring, med möjlighet till stora anpassningar, överlagras av en övre fast ring som ger byggnaden dess övergripande gestaltning. På innergården skapas möjlighet till kommunikationsstråk och samlingspunkter för kontor, mötesplatser etc. Lösningen gör det möjligt att anpassa byggnadsarean i det första skedet och ger framtida utbyggnadsmöjligheter i en sammanhållen struktur, vilket passar verksamhetens behov.

SNÖHETTA
Snöhettas förslag anser bedömningsgruppen vara det gestaltningsmässigt starkaste. Den expressiva formen med de svängda fasaderna, som blivit resultatet av att ha Möbiusbandet som inspiration, skulle genomförd kunnat ge Lund en mycket stark profilbyggnad. Den starka formen innebär dessvärre också överytor och befarade tekniska problem.

GRIMSHAW
Ett väl genomarbetat förslag med Ljusets ring som bärande idé. En mycket intressant lösning med placeringen av arbetsplatser i ytterkant av ringen i det övre planet som ger en elegant möjlighet att använda kontorsytorna som buffert för klimatutjämning. Materialvalen pekar på goda miljöval. Förslaget har även belyst kopplingen mot stadens grönstråk på ett intressant sätt.

3XN
Ett starkt och tydligt landskapsbegrepp har legat till grund för förslaget som helhet. Tanken har varit att strukturen ska möjliggöra flexibilitet inom givna och starkt gestaltade gröna ramar. Själva anläggningen redovisas mer schematiskt och sambandet mellan den och landskapet blir aldrig fullt utvecklad.

Övrig utvärdering

En mer fyllig redovisning av bedömningsgruppens utlåtanden kring samtliga förslag kommer att delges deltagarna för de parallella uppdragen.

/ Bedömningsgruppen 2010-11-18

Presskontakt

Karin Lilja, kommunikationsansvarig MAX-lab och MAX IV.
Telefon: 046-222 44 36. Mobil: 0708-508 365.
E-post: karin.lilja@maxlab.lu.se

MAX IV

Det nationella synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab uppgraderar. När den nya anläggningen MAX IV står färdig öppnas nya möjligheter för materialforskningen. Bakom MAX IV står bl a Lunds universitet, Vetenskapsrådet, Lunds kommun, Region Skåne, Peab, Wihlborgs samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

www.maxlab.lu.se