Finansdepartementet

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2001-2005

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 11:04 CEST


Regeringen överlämnar idag en skrivelse till riksdagen om utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2001-2005.

- Statsskuldspolitiken har under 2000-talet inriktats mot att minska andelen valutaskuld, öka andelen realskuld (skuld med inflationssäkrad avkastning) och förkorta löptiden i skulden. Inriktningen motiveras av risk- och kostnadsskäl och beräknas ha reducerat statens lånekostnader. Huvudintrycket är att staten för en genomtänkt och väl fungerande skuldförvaltning, säger kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg.

Riksgäldskontorets uppdrag är att löpande hantera skulden så att kostnaderna blir så låga som möjligt med beaktande av risk. Kontoret valde därför att skjuta på en del av amorteringarna av valutaskulden under 2001 och 2002 då kronan bedömdes som svag och det var dyrt att betala tillbaka valutalån. Besluten beräknas ha lett till kostnadsbesparingar på 1,2 miljarder kronor. Beslutet att öka andelen schweizerfranc i riktmärket för valutaskulden år 2000 beräknas ha sparat 0,9 miljarder kronor.

Riksgäldskontoret har bedrivit en kostnadseffektiv upplåning och uppnått samtliga av regeringen kvantitativa mål för den operativa skuldförvaltningen. Resultaten i den aktiva förvaltningen i utländsk valuta och den reala upplåningen uppgick till 1,0 respektive 8,1 miljarder kronor 2001-2005. Privatmarknadsupplåningen beräknas ha sparat 1,1 miljard kronor jämfört med institutionell upplåning.

Skrivelsen behandlar även frågor ställda av finansutskottet om ansvarsfördelningen mellan riksdagen, regeringen och Riksgäldskontoret. Regeringen anser att nuvarande beslutsordning bör behållas men att inslagen av extern utvärdering bör öka. Marknadsvårdsmålet formuleras, liksom i dag, bäst inom ramen för det övergripande målet för statsskuldspolitiken.

Statsskulden uppgick till 1 309 miljarder kronor vid utgången av 2005, ca. 49 procent av BNP.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Peter Danielsson
Kansliråd
08-405 13 40
070-662 67 72

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Skr. 2005/06:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2001-2005 (http://www.regeringen.se/sb/d/6190/a/62696)-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Riksgäldskontorets webbplats (http://www.rgk.se/)