Justitiedepartementet

Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 10:36 CEST

Helena Jäderblom, kammarrättslagman vid kammarrätten i Stockholm, har idag fått i uppdrag att utreda tillämpningen av vissa civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område. Utredaren ska redovisa och utvärdera hur tillämpningen av bestämmelserna ser ut när det gäller intrång som begås via Internet eller andra elektroniska kommunikationstjänster.

Den 1 april i år genomfördes Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48 EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter i svensk rätt. Genom lagändringarna infördes bland annat möjligheten för rättighetshavare att begära utlämnande av information om intrångs-görande varors och tjänsters ursprung (s.k. informationsföreläggande). Denna möjlighet innebär bland annat att domstol under vissa förutsättningar kan ålägga en Internetleverantör att ge rättighetshavaren information om den abonnent vars abonnemang har använts för att begå ett intrång via Internet.

I propositionen uttalade regeringen att det, eftersom det var fråga om ett nytt förfarande, fanns skäl att omedelbart inleda en utvärdering av tillämpningen av lagstiftningen. Genom dagens beslut ges utredaren Helena Jäderblom i uppdrag att kartlägga tillämpningen av lagstiftningen och bedöma hur den har påverkat rättighetshavare, Internetleverantörer och konsumenter. Utredaren ska bland annat titta på hur många ärenden om informationsföreläggande lagen gett upphov till och hur informationen används. I detta ingår att granska i vilken utsträckning bestämmelserna används för att skicka varningsbrev till abonnenter, eller för att inleda domstolsprocess. Nivåerna på eventuella skadestånd och ersättningar för rättegångskostnader ska också följas. Om utredaren kommer fram till att det behövs lagändringar, ska utredaren föreslå sådana lagändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2012.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Helena Jäderblom
Kammarrättslagman
08-561 691 73