BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Utvärdering gjord av Linköpings universitet visar att BRIS hjälper!

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 14:00 CET

Från april till juni 2011 tillfrågades de barn som kontaktade BRIS via mejl eller chatt om att besvara ett antal frågor om hur de upplevde sitt mående, den svårighet som är anledningen till att de kontaktade BRIS och hur de upplevde att de blivit bemötta av BRIS.

Frågorna ställdes före den stödjande kontakten, direkt efter kontakten och därefter tio dagar efter att barnen mejlat eller chattat med BRIS.

Barnen fick skatta sitt mående på en skala mellan 1 och 9, där 1 motsvarar ”jättedåligt” och 9 ”jättebra”.

Dessutom gick en förfrågan ut om att delta i en enkätstudie till alla barn som varit aktiva på BRIS-diskussionsforum på BRIS.se. Barnen tillfrågades om hur ofta de besöker forumet, vilka funktioner de uppskattar med forumet och hur de upplever den hjälp de får i forumet.

Totalt tillfrågades 6193 barn om att delta i utvärderingen av BRIS internetbaserade kontakter. 925 enkätsvar skickades in under perioden 1 april till 7 juni (mejl & chatt) respektive 24 maj till 17 augusti (Diskussionsforum).

Barnen uppger att deras välbefinnande ökar direkt efter den stödjande kontakten med BRIS, oavsett stödform. Deras skattning av sitt välbefinnande sjunker 10 dagar efter den stödjande kontakten, dock uppger de ett högre värde än vid det första mättillfället just före kontakten.

Barnen ger ett mycket gott betyg, medelvärde över 7, på frågorna om de upplever att de blir lyssnade på av BRIS och att BRIS tar dem på allvar. Barnen uppger också att det hjälper att kontakta BRIS, medelvärde över 6.

I frisvaren skriver flera barn att det är första gången någon vuxen har lyssnat på dem.
Där framgår även att barnen uppskattar anonymiteten på BRIS, samt att BRIS
hjälper dem med konkreta tips och idéer som hjälper dem att uppmärksamma de resurser som finns tillgängliga för dem alternativt hjälper dem till nya insikter, oavsett om de angett ett positivt eller negativt värde på hjälpen de fått av BRIS.

Det framgår också att de barn som är nöjda och mycket nöjda med det stöd de får av BRIS har fått en ny tro på sig själva och på framtiden.

Insikterna utgör grunden för KASAM (känsla av sammanhang; Anotonovsky) och BRIS samtalsmetod.

Effekten av den stödjande kontakten sitter i 10 dagar efter att barnen har mejlat eller chattat med BRIS. Störst effekt har den stödjande kontakten på barnens mående och på upplevelsen av att veta vad det ska göra åt sin situation, direkt efter att barnen chattat eller fått mejlsvar från BRIS.

Utvärderingen kan sluta sig till att i de fall (vilka är de flesta) då BRIS lyckas förmedla att de förstått barnen och hjälpt barnet att se vilka möjligheter och resurser barnet har i sin närhet, ökar barnets känsla av sammanhang, vilket är vad BRIS syftar till att uppnå i sina stödjande kontakter.

Barnen beskriver att de är strategiska och väljer stödkanal på BRIS.se utifrån vilket behov de har. Generellt skulle dock många fler vilja kunna chatta, men då chatten ofta är stängd eller full väljer de mejl. Att ha tillgång till BRIS stödjande kontakter dygnet runt är viktigt då barnens behov av och möjlighet att kontakta BRIS varierar mycket över dygnet.

Varför väljer barnen internetbaserade kontakter med BRIS?

Barnen värdesätter att det är anonymt att kontakta BRIS, men vissa uttrycker en oro för att föräldrar eller andra familjemedlemmar ska kunna se på telefonräkningen att de kontaktat BRIS eller att de ska höra att barnen ringer. Vissa väljer också bort telefonen av oro för att personen som svarar ska känna igen deras röst.

Diskussionsforum

Barnen som använder flera av BRIS stödkanaler graderar sina svårigheter och uppger att de föredrar att få hjälp av andra barn då det gäller smärre bekymmer men att de vill ha de vuxnas hjälp och råd då det gäller tyngre problem. Barnen som använder BRIS Diskussionsforum uppskattar i hög grad att få hjälp av jämnåriga, då det ger en annan typ av bekräftelse av en person som befinner sig i en liknande situation som de själva. De uppskattar också i hög grad att hjälpa andra barn genom att kommentera på inlägg i forum.

Barnen som använder Diskussionsforum uppger i frisvaren att de därutöver gärna kontaktar BRIS via mejl, chatt och telefon, men att de också söker information på BRIS.se. Diskussionsforum fungerar för vissa barn som en väg in till BRIS övriga stödkanaler. Att besöka Diskussionsforum och läsa andras diskussioner är ett sätt att våga söka vidare kontakt.

Fakta Utvärdering av BRIS Internetbaserade stödkontakter.

Genomförd av fil. dr. Kjerstin Andersson och Karin Osvaldsson

Tema Barn, Linköpings universitet

Undersökningen har designats efter den kvasiexperimentella studie som gjorts av holländska Kindertelefoon (Fukkink & Herrmanns 2007). Den teoretiska utgångspunkten för frågorna i undersökningen har varit KASAM (Antonovsky 1991) och BRIS samtalsmetod (Iwarsson 2007).

Analys

Effekten av den stödjande kontakten har testats genom att göra en tvåvägs variansanalys (Pagano, 1998, med hjälp av upprepade mätvärden (före, direkt efter och 10 dagar efter kontakten) av barnens mående där den stödjande kontakten utgör den påverkande faktorn (se Fukkink & Herrmanns 2007). Frisvaren har analyserats genom traditionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon 2005; Mayring 2000). 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se