Justitiedepartementet

Utvärdering och reform av sexualbrottslagstiftningen

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 12:11 CEST

2008 års sexualbrottsutredning har i dag överlämnat sitt betänkande Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen föreslår flera förändringar i sexualbrottslagstiftningen, bland annat att:
- våldtäktsbestämmelsen utvidgas så att fler fall av sexuella utnyttjanden blir att bedöma som våldtäkt,
- ett helt nytt och samtyckesbaserat brott - sexuellt övergrepp - införs,
- tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas,
- straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn skärps, samt att
- bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas.

Det är utredningens bedömning att skyddet för personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande totalt sett har förstärkts och tydliggjorts genom 2005 års sexualbrottsreform. Även skyddet för barn har förbättrats. Sexualbrott mot barn tillmäts nu generellt ett högre straffvärde än före reformen.

Det finns dock fortfarande en del brister i sexualbrottslagstiftningen och tilllämpningen av den. Utredningen lägger därför fram förslag till förändringar i lagstiftningen i syfte att ytterligare förbättra skyddet för barn och vuxna mot sexuella övergrepp.


Sexualbrott mot vuxna. Tvång eller bristande samtycke som grund för straffansvar?
Den nuvarande lagstiftningen om våldtäkt och andra allvarliga sexuella kränkningar av vuxna utgår från att gärningsmannen har använt tvång (våld eller hot) eller har utnyttjat att brottsoffret befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Frågan om det finns ett samtycke till en sexuell handling är central vid bedömningen av om gärningen är ett sexualbrott eller inte. Det är utredningens uppfattning att samtyckets betydelse bör framgå direkt av lagen. Därför - och då begreppet hjälplöst tillstånd är för snävt för att täcka in alla straffvärda sexuella utnyttjanden - föreslås att lagen utvidgas och kompletteras.

En utvidgning av våldtäktsbestämmelsen föreslås som innebär att det ska vara straffbart att utnyttja inte bara den som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd utan också den som annars har särskilda svårigheter att värna sin sexuella integritet. Det kan t.ex. vara fråga om en person som förs bort till en för honom eller henne okänd plats och där utnyttjas sexuellt. Ett annat exempel kan vara utnyttjande av en drog- eller alkoholpåverkad person som befinner sig i en hotfull eller utsatt situation.

Utredningen föreslår därutöver att en ny och samtyckesbaserad bestämmelse om straff för sexuellt övergrepp införs. Genom brottet kriminaliseras att genomföra en sexuell handling med en person utan den personens tillåtelse. Bestämmelsen föreslås vara subsidiär till bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt tvång, dvs. tillämpas om gärningen inte utgör våldtäkt eller sexuellt tvång. Straffskalan för brottet föreslås vara fängelse i högst fyra år. Förutom att bestämmelsen tydliggör samtyckets betydelse, säkerställs att det på ett adekvat sätt blir möjligt att bestraffa den som - oavsett om tvång eller utnyttjande har förekommit eller inte - genomför en sexuell handling med någon som inte tillåter det.

Sexualbrott mot barn
Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas något. Utvidgningen innebär att vissa fall som i dag bedöms som det lindrigare brottet sexuellt övergrepp mot barn i stället ska bedömas som våldtäkt mot barn. I detta betonas att bedömningen av en viss sexuell handling mot ett barn inte - som i princip gäller nu - ska ske på samma sätt som när den begås mot en vuxen.

Straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn föreslås bli ändrade. Ändringarna innebär en viss straffskärpning men syftar huvudsakligen till att utjämna tröskeleffekter i förhållande till det allvarligare brottet våldtäkt mot barn.


Sexuellt ofredande
Bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas på flera sätt, delvis till följd av krav som ställs vid tillträdet till Europarådskonventionen om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Utvidgning sker bland annat på det sättet att det uttryckligen blir straffbart att förmå ett barn att bevittna en sexuell handling.

2008 års sexualbrottsutredning (Ju 2008:12)
Rådmannen Nils Petter Ekdahl, särskild utredare

Hovrättsassessorn Catharina Månsson, utredningssekreterare

Experter har varit rättssakkunniga Maria Hölcke, professorn emeritus Nils Jareborg, hovrättsrådet Agneta Lindelöf, överåklagaren Marianne Ny, advokaten Björn Sandin, utredaren Klara Hradilova Selin och enhetschefen Elisabeth Wikén Jidell.


Webbutsändning:
Pressträff med 2008 års sexualbrottsutredning
http://www.regeringen.se/sb/d/13464/a/154554

Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Nils Petter Ekdahl
Särskild utredare
046-16 04 83
070-496 28 63

Catharina Månsson
Utredningssekreterare
08-405 90 44
070-234 04 60-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (http://www.regeringen.se/sb/d/12634/a/154515)