Riksrevisionen

Utveckla redovisningen av utbildningars kostnader

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 09:10 CET

Riksrevisionens granskning av tre universitet visar att ledningarna kan utveckla sin redovisning av grundutbildningens resursanvändning. Förbättrad kostnadsredovisning och uppföljning av utbildningar på lärosätesnivå skulle ge viktig information inför ledningens prioriteringar av tillgängliga resurser.

Riksrevisionen har granskat resursstyrningen i grundutbildningen vid universiteten i Göteborg, Karlstad och Umeå. På ämnesnivå har Riksrevisionen undersökt hur tilldelade medel för grundutbildningen omsätts i resurser för studenter som följer specifik utbildning. För nio utbildningar från grundkurs upp till kandidatexamen har Riksrevisionen beräknat intäkter, kostnader och undervisningsinsats.

Resultatet visar bland annat stora skillnader i lärosätenas tillförda medel per student och i antalet lärarledda undervisningstimmar. Av granskningen framgår också att lärosätena saknar samlad kunskap om vad enskilda utbildningar kostar.

Det finns flera exempel på att lärosätena har påbörjat ett förbättringsarbete. Riksrevisionen bedömer dock att lärosätesledningarna behöver utveckla en mer aktiv roll, bland annat genom att ha en redovisning av kostnader på en mer detaljerad nivå, så att det tydligare framgår vad en utbildning kostar. Därigenom blir det också lättare att överväga intern omfördelning av resurser mellan utbildningsområden med olika nationell ersättning.

Bakgrund:
Högskolans grundutbildning omfattar fler än 300 000 studenter och omsätter årligen cirka 20 miljarder kronor. Lärosätena tilldelas medel för att utbilda studenter inom ett eller flera utbildningsområden, upp till ett av regeringen fastställt takbelopp. Det enskilda lärosätet har av statsmakterna getts stor frihet att besluta om verksamhetens inriktning och hur tillgängliga resurser används. De omfattande frihetsgraderna i kombination med lärosätenas decentraliserade organisationer ställer höga krav på ledningen att ta ett övergripande ansvar för att tillgängliga resurser utnyttjas effektivt.

Rapporttitel: Resursstyrning i högskolans grundutbildning (RiR 2009:25)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 140 20
Projektledare: Fredrik Friberg, 08-517 142 11

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.