Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Utvecklade indikatorer kan ge apotekskunden möjlighet att jämföra apotek

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 15:01 CEST

Läkemedelsverket tog förra året fram förslag på indikatorer som kan användas för att jämföra apotek. Idag lämnas en rapport till regeringen där data för de olika indikatorerna har samlats in från Sveriges apotek. Detta är en första uppsättning indikatorer som ger möjligheter för apotekskunden att välja apotek. För att indikatorerna ska få fullt genomslag krävs en publiceringsplats som är lättillgänglig och riktad till konsumenten.

I enlighet med förslagen i det tidigare regeringsuppdraget om indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek, har Läkemedelsverket nu genomfört insamling och sammanställning av indikatordata från Sveriges apotek.

Indikatorerna är främst avsedda för den enskilde konsumenten i val av apotek. Indikatorerna utgör ett komplement till den tillsyn som berörda myndigheter utövar utifrån de lagstadgade krav som ställs på apoteken. De indikatorer som har följts upp är:

  • Möjlighet att förbeställa receptförskrivna läkemedel
  • Skriftliga instruktioner för rådgivning av receptfria läkemedel
  • Avskilt utrymme för enskild rådgivning
  • Möjlighet till tidsbokning av rådgivning
  • Dokumenterat arbetssätt för avvikelser och negativa händelser

Datainsamlingen genomfördes via en webbaserad enkät med tolv frågor, som representerade de fem indikatorerna. Svarsfrekvensen uppgick till ca 80 % av Sveriges apotek.

De fem utvalda indikatorerna tillgodoses av en majoritet av apoteken och ger därmed en begränsad grund för konsumenten att särskilja apoteken.

– Det här är ett första steg att i verkligheten jämföra apoteks- kvalitet på den svenska marknaden, säger Tommy Westerlund, forskare vid Läkemedelsverket. Om systemet införs och exakt hur det utformas kan vi inte säga idag, men det är viktigt att det kommer till praktisk nytta för konsumenten.

Resultatet visar att det finns en variation i fråga om tillhandahållande av handikappanpassat utrymme för ostörd rådgivning, liksom av tidsbokad rådgivning.

Ansvaret för att samla och publicera indikatorer kan antingen ske decentraliserat, dvs. av varje enskilt apotek eller apotekskedja, alternativt av någon central aktör, i nuläget ej klarlagt vilken som är mest lämplig. Idag finns inte en kommunikationslösning som kan tillgodose behovet att tillgängliggöra indikatorerna för den enskilde apotekskunden.  

Relaterad information

Apoteksindikatorer - fortsatt utvecklingsarbete

Förslag på indikatorer för apotek för patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet (2014-06-10)

Kontakta oss

Tommy Westerlund
forskare
018-16 77 61

Eva Arlander
enhetschef
018-16 77 17

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.