Linköpings kommun

Utveckling och framtidsmöjligheter för landsbygden

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 13:18 CEST

Hela Linköpings kommun ska vara attraktiv för boende och företagande. Det är den tydliga inriktningen i förslaget till översiktsplan för landsbygden och småorterna. Det handlar också om en utveckling som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

– I en växande stad är det viktigt att ta vara på möjligheter till utveckling, både på landsbygden och i tätorterna. Vi har fantastiska förutsättningar för att skapa en ännu mer attraktiv och levande landsbygd. Översiktsplanen ger ett bra stöd för det arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

Förslaget till översiktsplan omfattar landsbygden och cirka 60 småorter. Staden Linköping ingår alltså inte i planområdet, inte heller Ljungsbro, Berg, Linghem, Vikingstad, Malmslätt, Sturefors, Ekängen, Bestorp, Brokind och Sättuna. Det är orter som Slaka, Rappestad, Gistad och Bjärka Säby som omfattas av planförslaget. Cirka 20 000 personer bor inom planområdet.

En viktig princip i översiktsplanen är att utgå från de olika förutsättningar för utveckling som finns på olika orter och i olika områden. Det är inte en och samma förutsättning som gäller överallt. Dagens förhållanden när det gäller till exempel bostäder, skola, kollkektivtrafik och teknisk försörjning medför olika planernsgförutsättningar och olika prioriteringar.

De människor som redan i dag bor och lever på landsbygden har haft en aktiv roll i arbetet med planförslaget. I början av året genomförde kommunen en tidig medborgardialog på cirka 20 platser. Engagemanget var stort och många av de idéer som kom fram under dessa möten, finns med i det förslag till översiktsplan som nu gått in i det lagstadgade samrådsskedet.

– Linköping ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Det är ett av våra tydliga, politiska mål. ÖP för landsbygden är en hjälp att nå det målet, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd med ansvar bland annat för samhällsbyggnad.

I planen finns bland annat möjlighet till 600 nya bostäder. Vissa fritidshusområden kan omvandlas till året runt-bostäder. Stadsnära, lantligt boende i närheten till tätorten bör koncentreras till fem områden, bland annat Landeryd och Vårdsberg. Även utveckling i strandnära lägen finns redovisade, för boende, för anläggningar för besöksnäringen och för anläggningar som ökar tillgängligheten till stränder.

Planen tar också upp skolor, service och kollektivtrafik. Bland annat finns tankar om pendlar- och samåkningsparkeringar för att underlätta pendling. Turism områden som pekas ut är i första hand Göta kanal Stångån Kinda kanal och eklandskapet. I planen är vatten en mycket viktig fråga. Åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten finns med, till exempel genom förbättrade avloppslösningar.

Samrådet pågår till och med 16 september. Planen antas under våren 2014. Öppet hus ska hållas på alla berörda orter.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.