Vägverket

-Utvecklingen är bedrövlig men vi är på väg att bli bättre!

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 10:52 CEST

Mer än varannan som omkommit i trafiken har dött i en mötes- eller singelolycka
Fler barn har dött i trafiken i Norrbottens och Västerbottens län jämfört med riket
Mer än var tredje av de omkomna har inte använt bilbälte
Mer än var femte dödsolycka har varit alkoholrelaterad
Skrämmande siffror som presenteras i en djupstudierapport som Vägverket Region Norr färdigställt för Norrbottens och Västerbottens län för perioden 1997-2003.

- Utvecklingen är bedrövlig, men vi är på väg att bli bättre, säger vägdirektör Anna-Stina Nordmark-Nilsson i en kommentar till rapporten och fortsätter: - Vi tar till oss innehållet i rapporten med största allvar och går nu vidare i arbetet för ökad trafiksäkerhet för att nå målet att de bägge länen skall bli bäst i världen när det gäller trafiksäkerhet. Det är en utmaning och en sporre i trafiksäkerhetsarbetet att få ner antalet döda under de närmaste åren. Vi är långt ifrån nollvisionen och fortfarande finns det en hel del att göra.

Av djupstudierapporten framgår att mellan åren 1997 och 2003 omkom 289 personer i trafiken i Norrbotten och Västerbottens län. 44 personer omkom under 2003. Av dessa var 68 procent män och 32 procent kvinnor. De flesta som dödades var mellan 16 och 24 år. För Norrbottens och Västerbottens län är målet högst 19 dödade år 2007.

Länen sammantaget har högre andel unga upp till 15 år som dör i trafiken än riket. För riket ligger siffran på omkring 5 procent. Vad gäller Norrbotten ligger siffran på omkring 12 procent och för Västerbotten på 4,5 procent

De vanligaste mötesolyckorna med dödlig utgång är mellan personbilar (51 procent) och de mellan personbil och lastbil (46 procent). Under 2003 inträffade åtta mötesolyckor med dödlig utgång, tio omkom. Mitträcke hade med största sannolikhet räddat alla av dessa liv.

Varje år dödas i Norrbotten och Västerbotten i medeltal sju oskyddade trafikanter i trafiken. Fotgängarna är de mest utsatta. De flesta dödsolyckor med oskyddade trafikanter sker vid obevakade övergångsställen. Gående som färdas till/från busshållplatser, främst på landsbygd är också mycket utsatta. Av de oskyddade trafikanter som omkom under perioden var 23 personer cyklister. Endast två av dessa bar cykelhjälm.

Av singelolyckor är de vanligaste typerna voltning. Av de som dör i voltolyckor är det få som använt bilbälte. Bältesanvändningen i Norrbottens och Västerbottens län under 2003 var ungefär 85-90 procent. Av antalet dödade fordonsförare och fordonspassagerare har endast 52 procent använt bälte. Av de omkomna som inte använde bilbälte hade sannolikt över hälften överlevt med bälte.

I 22 procent av dödsolyckorna i de bägge länen, under perioden 1997-2003, har fordonsföraren varit alkohol- och/eller drogpåverkad. Bland singelolyckorna var motsvarande siffra 53 procent.

Per-Mats Öhberg, avdelningschef för Trafik och Miljö, Vägverket Region Norr, reagerar negativt över att alkoholen upptar en stor del av olycksstatistiken.
-Även i fråga om hastigheterna måste vi göra en kraftfull insats. I vår region har vi betydligt fler omkomna på 110-vägar än för riket i övrigt. För riket ligger siffran på cirka 10 procent medan det för Norrbotten är drygt 30 procent och för Västerbottens del närmare 15 procent. Öhberg ser det som viktigt att säkra upp vägarna med mittseparering men även åstadkomma mer viltstängsel.Kontaktperson:
Vägdirektör Anna-Stina Nordmark-Nilsson mobiltfn. 070-526 50 00
Per-Mats Öhberg, avdelningschef Trafik och Miljö tfn. 0920-24 37 84,
mobiltfn. 070-324 37 84
Tomas Wikberg, trafikpolisen i Västerbottens län tfn. vx.090-15 20 00
Gunder Eriksson, trafikpolisen i Norrbotten tfn. vx. 0920 - 29 50 00