RFSL

Utvecklingen i Ryssland kräver kraftfullt agerande från den svenska regeringen

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 20:43 CEST

Det ryska parlamentet, duman, har idag antagit en lag som förbjuder ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer”. Lagen innebär att allt omnämnande och all uppmärksamhet av vad rättsväsendet betraktar som ”icke-traditionell” sexualitet, i media eller under en allmän sammankomst, kan bötfällas.

Vidare kriminaliseras spridande av information om och uttryckande av en åsikt kring en ”förvrängd bild av en jämlikhet mellan traditionella och icke-traditionella sexuella relationer” och ”icke-traditionella sexuella relationers attraktionskraft”. Även upplösande av en organisations verksamhet möjliggörs om organisationen bryter mot den nu antagna lagen, liksom bötesbelopp för organisationer på uppemot en miljon ryska rubel, vilket inskränker organisations- och mötesfriheten. Utlänningar som bryter mot lagen riskerar 15 dagars fängelse och utvisning ur landet.

Den ryska hbtq-rörelsen ser antagandet av lagen som en del av en systematisk begränsning av fristående politiska och sociala rörelsers möjlighet att verka i Ryssland. Liknande lagar har sedan tidigare funnits på regional nivå i Ryssland, bland annat i St Petersburg.

– Den här lagen är bara en del av ett större mönster där yttrandefriheten och demokratin inskränks genom flera lagar. De höga straffen kommer att kunna förstöra för många olika organisationer, kommenterar Anastasia Smirnova från Russian LGBT Federation.

Även en lag som förbjuder ”sårande av religiösa känslor” antogs av duman idag. Sedan tidigare finns en lag riktad mot ”utländska agenter”, vilken starkt begränsar möjligheten för det civila samhället i Ryssland att ta emot stöd från utländska organisationer. Med stöd av den lagen står sedan tidigare hbtq-organisationen Coming Out från St Petersburg åtalad.

– Vi ser med mycket stor oro på utvecklingen i Ryssland, där makthavarna tycks önska förstärka den homofobi och rasism som redan finns och skapa ett auktoritärt samhälle med mycket liten respekt för medborgerliga fri- och rättigheter, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

RFSL uppmanar den svenska regeringen, och europeiska institutioner, att kraftigt fördöma dumans antagande av lagarna och överväga meningsfulla åtgärder mot Ryssland i syfte att sätta press bakom krav på dessa lagars avskaffande. För att lagarna ska träda i kraft krävs underskrifter av Vladimir Putin, men detta är i det närmaste en formalitet.

– Det är en sorglig dag för den ryska hbtq-rörelsen och för den ryska demokratin och vi uppmanar nu till meningsfull solidaritet med de som kommer att drabbas av den nya lagstiftningen, avslutar Ulrika Westerlund.


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se