Västra Götalandsregionen

Utvecklingen med allt fler överviktiga och feta barn ska brytas

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 13:25 CET

Från folkhälsokommitténs sammanträde 2 februari 2007
Utvecklingen med allt fler överviktiga och feta barn ska brytas

Ett av folkhälsokommitténs uppdrag är att utarbeta en strategi för att bryta ut-vecklingen med fler överviktiga barn. Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsav-delningen och i samarbete med kommunerna i regionen har en kartläggning ge-nomförts om vilka insatser som görs och vilken kunskap som finns idag.

Resultatet har blivit ett underlag med ”Rekommendationer för hur det hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbetet kan se ut mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Västra Götaland”.

Bland rekommendationerna kan nämnas:
att kommuner och region bör skapa policy- och handlingsprogram som stöd för en hälsosam viktutveckling hos barn och ungdomar, att hälsofrämjande åtgärder bör finnas på såväl förskolor och skolor som i närmiljön, att verksamheter i kommuner och region ska verka för att skolmåltidsverksamheten följer livsmedelsverkets rekommendationer.

Dokumentet innehåller också viktiga principer för behandlingsinsatser. Budskapet är att tidiga insatser är viktiga – före pubertet ger bättre resultat än efter. Behandlingskedjan finns också beskriven, från barn- och mödrahälsovård till regionsjukvård.

Rekommendationerna ska nu ut på remiss till hälso- och sjukvårdspolitiker, kommuner, universitet, högskolor m fl instanser. Yttrandena ska vara inne senast 27 april för att kunna behandlas på folkhälsokommitténs möte den 1 juni.

Stöd till forskningsprojekt om överviktiga barn
Som en del i arbetet kring överviktiga barn stöttar kommittén sedan 2006 ett forsk-ningsprojekt vid Sahlgrenska Akademin ekonomiskt. Projektet handlar om att skapa en modell för att följa utvecklingen av BMI bland skolbarn.
Kommittén beslöt anslå ytterligare 130.000 kronor till projektet för år 2007.

Regionalt arbete kring suicid
Folkhälsorådet i Kungälv beviljades 175.000 kronor för att utvärdera modellen ”Mentalt förebyggande hälsovård - Livskompetens”. Utvärderingen ska ingå i det underlag som håller på att tas fram för det regionala arbetet kring suicidprevention. (förhindra själv-mord).
Kungälvs kommun har arbetat med modellen sedan 2003 då skolhälsovården signalera-de om en ökad psykisk ohälsa bland ungdomar.

1.800 anställda i ett projekt om drogfrihet på arbetet
Lilla Edets kommun beviljades 564.480 kronor för att kunna genomföra projektet ”Ar-betsplatsen – en drogfri zon”. Det är kommunen som tillsammans med fem större ar-betsgivare ska verka för drogfria arbetsplatser genom utbildning av chefer, arbetsledare, fackliga företrädare och övriga medarbetare. Sammanlagt berörs 1.800 anställda hos de sex arbetsgivarna.

Kontaktperson: ordföranden i Folkhälsokommittén: Karin Engdahl (s), 0709-102 907,
vice ordförande Tommy Larsson (kd), 0705-103 236, eller folkhälsochef Johan Jonsson, 0706-822 100.