Nordens välfärdscenter

Våld mot funktionsnedsatta oroväckande vanligt

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2016 15:51 CEST

Nordens Välfärdscenter har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram rapporten När samhället inte ser, hör eller förstår - som handlar om könsrelaterat våld och funktionshinder ur ett nordiskt perspektiv. Bilden av nuläget är alarmerande:

  • Internationella studier visar att barn med funktionsnedsättning löper 3–7 gånger högre risk att utsättas för någon typ av våld än andra barn.
  • Kvinnor med funktionsnedsättning är mer våldsutsatta än genomsnittet. Vanligast är att våldet utövas i en nära relation, av en familjemedlem och oftast av en eller flera män.
  • I en europeisk studie uppgav 46 procent av kvinnorna med funktionsnedsättning att de utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld före 15 års ålder och 34 procent efter 15 års ålder. Motsvarande siffror för kvinnor utan funktionsnedsättning är betydligt lägre, 15 respektive 19 procent.
  • Få studier finns om våld mot män med funktionsnedsättning men de som finns tyder på att våldet oftast begås i det offentliga rummet av obekanta män.

Inte nog med att tillgängliga data visar en alarmerande situation. Mörkertalet är dessutom stort. Ofta beror det på att forskning saknas men lika ofta är orsaken att statistiken inte kopplar ihop förekomsten av våld med förövarens eller offrets funktionsnedsättning.

I häftet När samhället inte ser, hör eller förstår, rekommenderar den nordiska expertgruppen att de nordiska länderna arbetar för att skapa större öppenhet kring frågan, utvecklar en informationskampanj med människor med funktionsnedsättning och synliggör kampanjen i hela samhället. Expertgruppen rekommenderar också att funktionshinderperspektivet byggs in i alla strategier och policydokument som handlar om våld och övergrepp. Utöver det efterlyser gruppen mer kunskap. Därför föreslår man ett brett forskningsprogram om våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning.

Nordens Välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet.