Länsstyrelsen i Östergötlands län

Våldsutsatta kvinnor och deras barn

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:55 CEST

Våldsutsatta kvinnor och deras barn – en uppföljning, är en rapport som publiceras av Länsstyrelsen Östergötland idag.

Rapporten visar bland på att det behövs en bättre samverkan mellan kommunerna och kvinnojourerna. Den visar också att metoder behöver utvecklas för att kunna erbjuda våldsutsatta kvinnor och deras barn stöd. Kommunerna bör vidare satsa på att utbilda sin personal och sprida kunskapen om mäns våld mot kvinnor inom alla kommunala personalgrupper.

Länsstyrelsen Östergötland gav i februari i år uppdrag till Karin Söderberg, samhälls- och kulturanalytiker, att göra en fördjupad studie av kommunernas arbete med kvinnovåld. Avsikten var dels att få en uppfattning om kommunernas ambitioner och dels att få ett bättre underlag vid fördelning av statsbidrag. Östergötland har fått 3,6 miljoner som skall fördelas av Länsstyrelsen i år.

Idag publiceras den nya rapporten om kommunernas arbete med kvinnovåld och samtliga tretton kommuner i länet har deltagit i intervjumaterialet. – Länsstyrelsen kommer att använda rapporten som underlag i tillsynsarbetet och vid fördelning av statsbidrag till kommunerna, säger socialdirektör Bo Silén.

Det är ca 10 år sedan regeringen gav ett uppdrag till de myndigheter som har ett övergripande ansvar för att förebygga våld mot kvinnor att intensifiera detta arbete. I Östergötland togs år 2000 fram ett länsövergripande policydokument för frågor som rör kvinnovåld. Detta hade utarbetades av en länsgrupp som bildats för kvinnofrid.

För att få en uppfattning av hur kommunerna i länet fullgjort sina åtaganden enligt policydokumentet genomförde Länsstyrelsen 2005 en översiktlig kartläggning av kommunernas handlingsplaner för arbetet med kvinnovåld. Resultatet visade på varierande ambitionsnivåer. I december förra året beslutade regeringen att avsätta särskilda medel, statsbidrag, till kvinnojoursverksamhet i syfte att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av: Bo Silén, socialdirektör Länsstyrelsen Östergötland, 013-19 63 87. Karin Söderberg svarar själv för rapportens innehåll och slutsatser på 011-16 64 37 eller mobil 073-585 27 86.